Vprašanja in odgovori

03. 10. 2019

Pridobitev uporabnega dovoljenja za 1/3 dela stanovanjskega objekta, ki je samostojen

Stranka živi v tri stanovanjskem objektu. Za objekt je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje leta 2001. Stranka bi rada za svoj del 1/3 pridobila uporabno dovoljenje1/3 del je samostojna enota / ima svoje priključke. Verjetno potrebujemo PID projekte / arhitektura, strojne in elektro instalacije. Kaj je z načrti gradbenih ...
02. 10. 2019

Kako je z gradnjo v lastni režiji/samogradnjo po novem?

Kako je s samogradnjo enostanovanjske hiše po novem gradbene zakonu? Je potrebna prijava gradbišča? Je potreben nadzornik? Kdo bo podpisnik DZO ( Dokazilo o zanesljivosti), če ni vodje del?
02. 10. 2019

Ali je ureditev vpisa v kataster stavb pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja?

Ali je ureditev vpisa v kataster stavb pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja? Lahko neurejen vpis osnovnega objekta onemogoči pridobitev uporabnega dovoljenja za prizidek k osnovnemu objektu?
02. 10. 2019

Zamenjava projektantskega nadzora- vodja projekta

Kdo lahko izdela in podpiše PID dokumentacijo ter izvaja projektantski nadzor v primeru, da vodja projekta, ki je podpisoval DGD in PZI dokumentacijo umre / se preseli v tujino / je brezposeln ali zaposlen v drugem podjetju?Je možna zamenjava pravne osebe (projektanta), ki je izdelovala DGD in PZI za ...
02. 10. 2019

Ali spada vgradnja dvigala pod vzdrževalna dela?

Ali se za vgradnjo dvigala v večstanovanjsko stavbo, ob vsej skrbnosti in prisotnosti statika, lahko vgradi dvigalo in posega v gradbeno konstrukcijo kot vzdrževalna dela, vgradnja novih naprav?Pri tem gre nedvomno za ohranjanje vrednosti in uporabnosti objekta, vsekakor in predvsem pa tudi za napredek tehnike. Obenem bi se tudi ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 10. 2019

Načrt gospodarjenja z odpadki

Ali je potrebno za odstranitev manj zahtevnega objekta izdelati ločen načrt za odstranitev in načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki ali se lahko izdela skupni načrt?
20. 12. 2018

Kje so objavljeni seznami mnenjedajalcev?

Kdo so državni in kdo občinski mnenjedajalci (soglasodajalci po starem ZGO-1) v postopku pridobivanja projektnih in drugih pogojev pred in med postopkom izdaje gradbenega dovoljenja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 7. 2018

Odgovornosti projektanta

Za kaj je odgovoren projektant in kaj mora zagotoviti?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 7. 2018

Projektiranje (pogoji za projektantsko podjetje glede zaposlenih)

Katere pogoje mora izpolnjevati projektantsko podjetje ?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 5. 2018

Ali obstaja časovni limit pridobivanja dovoljenja za objekte daljšega obstoja?

Ali za dovoljenje za objekte daljšega obstoja ni časovnega limita pridobivanja tega potrdila, npr. kot pri postopku legalizacije 5 let?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.