Gradbeni odpadki

10. 11. 2023

Ravnanje z zemeljskim izkopom

Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, se v splošnem ne uporablja za:zemeljski izkop (odpadek št. 17 05 04 – Zemlja in kamenje), ki nastaja pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta, če ni onesnažen z nevarnimi snovmi tako, da bi ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 11. 2023

Obveznosti investitorja glede ravnanja z gradbenimi odpadki

Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitor, torej oseba, ki naroči gradbena dela ali jih sama izvaja, če zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta nastajajo gradbeni odpadki. Na voljo ima več možnosti:nastale gradbene odpadke mora oddati zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 11. 2023

Obveznosti zbiralca gradbenih odpadkov

Zbiralec gradbenih odpadkov je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ter Uredbo o odpadkih kot dejavnost opravlja zbiranje gradbenih odpadkov.Zbiralec gradbenih odpadkov:lahko začne zbiranje gradbenih odpadkov, če ima v skladu z Uredbo o odpadkih ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 11. 2023

Obveznosti predelovalca gradbenih odpadkov

Predelava gradbenih odpadkov je najpomembnejši postopek ravnanja z odpadki, katerega glavni cilj je proizvodnja novih recikliranih agregatov in materialov. Odpadki prenehajo biti odpadki šele po izvedeni predelavi v proizvode, materiale ali snovi za prvotni ali drugi namen ali v energijo. Ko odpadkom preneha status odpadka in postanejo proizvod, začne ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 11. 2023

Obveznosti izvajalca gradbenih del glede ravnanja z gradbenimi odpadki

Za gradbene odpadke, ki nastanejo kot posledica izvajanja gradbenih del na gradbišču zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta, je v celoti odgovoren investitor in ne izvajalec gradbenih del. Lahko pa investitor na svojem gradbišču zagotovi ustrezno ravnanje z nastalimi gradbenimi odpadki tudi na tak način, da pooblasti enega ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 8. 2023

Dodatna pojasnila pri obravnavi določenih tokov odpadkov - gradbeni odpadki

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je občinam poslalo dodatna opozorila v zvezi z ravnanjem z odpadki, nastalimi po nedavnih izrednih dogodkih, zlasti pri odstranjevanju gradbenih odpadkov.DOPIS MINISTRSTVA ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJORazmere na terenu kažejo, da so se na nekaterih prizadetih območjih že začeli izvajati sanacijski ukrepi ...
25. 7. 2022

Pridobitev mineralne surovine pri izvajanju gradbenih del

Sprememba 92. člena po Zakonu o rudarstvu
Samo za aktivne naročnike:
19. 5. 2022

Kako odpadek postane gradbeni proizvod

Ana Mladenović, Alenka Mauko Pranjić, Primož OprčkalZavod za gradbeništvo Slovenije, Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane material
Samo za aktivne naročnike:
15. 11. 2021

Kaj spada med gradbene odpadke?

Med gradbene odpadke sodijo :   17 01 Beton, opeke, ploščice in keramika 17 01 01 Beton 17 01 02 Opeke 17 01 03 Ploščice in keramika 17 01 06* Mešanice ali ločene frakcije betona, opeke, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi 17 01 07 Mešanice betona, opeke, ploščic ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.