Inšpekcijski nadzor po ZUreP-3

3.4.1 Pristojnost za izvajanje inšpekcijskega nadzora po ZUreP-3 (285. člen)

Pristojnost inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določil ZUreP-3 je razdeljena med gradbene inšpektorje, geodetske inšpektorje, občinsko inšpekcijo in druge področne inšpekcije. ZUreP-3 je glede na ZUreP-2 določil večjo pristojnost občinske inšpekcije. Prav tako je določil posebne pristojnosti preostalih inšpekcij pri nadzoru nad skladnostjo rabe objektov in zemljišč z izvedbenimi prostorskimi akti.

Gradbeni inšpektorji so pristojni za nadzor nad izvajanjem ZUreP-3 in na njegovi podlagi izdanih predpisov v delih, ki se nanašajo na ravnanja izdelovalcev in odgovornih vodij izdelave prostorskih aktov ter za nadzor nad skladnostjo izvajanja vseh negradbenih posegov v prostor z državnim prostorskim izvedbenim aktom.

Geodetski inšpektorji izvajajo nadzor nad izvajanjem tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov glede evidentiranja gospodarske javne infrastrukture.

Občinska inšpekcija je pristojna za inšpekcijski nadzor nad:

Inšpektorji kmetijstva, gozdarstva, prometa, energetike, rudarstva, kulturne dediščine, varstva okolja, voda in ohranjanja narave v sklopu inšpekcijskega nadzora in izrekanja ukrepov, ki ga opravljajo v skladu s predpisi s svojih delovnih področij, preverjajo in upoštevajo tudi skladnost dejanske rabe objektov ali rabe zemljišč z namensko rabo prostora, določeno v občinskih prostorskih izvedbenih aktih.

3.4.2 Inšpekcijski ukrepi po ZUreP-3 (286. člen)

Občinski inšpektor odredi, da se poseg odstrani, vzpostavi prejšnje stanje ali drugače sanira poseg v prostor, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni mogoča, in sicer na investitorjeve stroške ali stroške lastnika, če se negradbeni poseg v prostor izvaja v nasprotju:

  • z neposredno uporabnimi temeljnimi pravili urejanja prostora;
  • s podrobnejšimi pravili urejanja prostora;
  • z občinskimi prostorskimi izvedbenimi akti;
  • brez soglasja k priglašenemu posegu, kadar je to predpisano.

Če se negradbeni poseg v prostor izvaja v nasprotju s soglasjem o priglašenem posegu, občinski inšpektor odredi, da se dela uskladijo s pogoji iz soglasja. Če del ni mogoče uskladiti, inšpektor odredi, da se izvajanje posega ustavi, dokler investitor ne pridobi spremenjenega soglasja o priglašenem posegu. Če ni mogoče pridobiti soglasja, inšpektor odredi, da se poseg odstrani oziroma da se vzpostavi prvotno stanje.

Če inšpektor kmetijstva, gozdarstva, prometa, energetike, rudarstva, kulturne dediščine, varstva okolja, voda in ohranjanja narave pri izvajanju inšpekcijskega nadzora ugotovi neskladnost rabe objektov ali rabe zemljišč z namensko rabo prostora, odredi, da se v določenem roku neskladna raba odpravi, vzpostavi prejšnje stanje ali drugače sanira, in sicer na stroške uporabnika objekta ali zemljišča. Če uporabnika ni mogoče odkriti, stroške plača lastnik oziroma upravljavec objekta ali zemljišča.

Gradbeni inšpektor {{Pristojnost gradbenega inšpektorja}} izreče ukrep ustavitve gradnje in naloži odpravo nepravilnosti, če ugotovi, da investitor k prijavi začetka gradnje ni priložil celovitega dovoljenja, ali če prejme obvestilo ministrstva, da investitor prijavi začetka gradnje ni priložil listin, ki dokazujejo pravico graditi, in potrdila o plačilu odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.

V tej kategoriji trenutno ni objav.

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.