Inšpekcijski nadzor

24. 5. 2024

Gradbeni inšpektorji odkrili 25 nedovoljenih objektov

Gradbena inšpekcija Inšpektorata za naravne vire in prostor je med letošnjim februarjem in majem izvedla usmerjeno akcijo nadzorov, v katerih so preverjali, ali je bilo za gradnjo oziroma objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje in ali je objekt skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem. Akcija je bila prvenstveno usmerjena v odkrivanje nedovoljenih, zahtevnih ...
22. 3. 2024

Strateške usmeritve in prioritete dela Inšpektorata za naravne vire in prostor v letu 2024

Gradbena inšpekcija bo v letu 2024 izvedla 6500 inšpekcijskih nadzorov, geodetska približno 100, rudarska 250, Inšpekcija za naravo in vode pa 750 inšpekcijskih nadzorov. V okviru teh nadzorov bodo inšpektorji izvedli 13 akcij usmerjenih nadzorov. Poleg tega bodo opravljali izredne inšpekcijske nadzore na osnovi prejetih pobud in prijav ter vodili ...
06. 3. 2024

Poleg gradbenih dovoljenj bo letos nadzor tudi nad vgrajenimi gradbenimi proizvodi!

Ena od akcij, v okviru katere bodo izvedli 100 nadzorov, bo nadzor nad preprečevanjem nedovoljenih gradenj objektov. Z rednimi pregledi območij, ki jih nadzirajo, bodo preverjali, ali je bilo za gradnjo oziroma objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje. Če gradbeni inšpektor ugotovi, da je gradnja dovoljena, bo preveril tudi skladnost objekta z ...
03. 1. 2024

Akcija nadzorov skladnosti posegov v zavarovanih območjih

Inšpekcija za naravne vire in rudarstvo je v letošnjem letu izvedla akcijo nadzorov, v katerih je preverjala, če se dela na zavarovanih območjih izvajajo skladno z izdanimi naravovarstvenimi soglasji oziroma mnenji pristojnih soglasodajalcev s področja varstva narave. Cilj akcije je preprečevanje nastanka novih nedovoljenih in neskladnih posegov v naravo ter ...
20. 12. 2023

Ali geodetska podjetja izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za opravljanje geodetske dejavnosti

Geodetska inšpekcija Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor je v letu 2023 izvedla akcijo nadzora nad geodetskimi podjetji. Pri 20 naključno izbranih geodetskih podjetjih je preverjala, ali podjetje in zaposleni izpolnjujejo zakonsko določene pogoje za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti.Dejavnost na področju poklicnih nalog pooblaščenih inženirjev geodezije lahko ...
18. 12. 2023

V letu 2023 je geodetska inšpekcija uvedla 80 postopkov o prekršku

Investitorji gradnje stavb oziroma lastniki parcel, na katerih stavbe stojijo ali imetniki stavbne pravice so dolžni vpisati nepremičnine v kataster nepremičnin. Če tega ne naredijo tudi po pozivu Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS), le ta predlaga geodetski inšpekciji, da jih obravnava v prekrškovnem postopku. V prekrškovnih postopkih je zaradi neizvedenega ...
14. 12. 2023

Akcija nadzora uporabe in izpolnjevanja bistvenih zahtev univerzalne graditve gostinskih stavb

Gradbeni inšpektorji so pri nadzoru gostinskih stavb preverjali zagotavljanje izpolnjevanja bistvenih zahtev objektov, ali objekti zagotavljajo dostopnost grajenega okolja, ali se gradijo in rekonstruirajo tako, da zagotavljajo dostopnost grajenega okolja, ali se vzdržujejo tako, da zagotavljajo dostopnost grajenega okolja in ali so izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za začetek uporabe ...
11. 12. 2023

Nadzor gradbene inšpekcije nad uporabo nakupovalnih središč in stavb splošnega družbenega pomena

S ciljem preprečevanja uporabe objektov brez predpisanih dovoljenj, je Gradbena inšpekcija Inšpektorata za naravne vire in prostor (IRSNVP), v letošnjem letu izvedla akcijo nadzora nad uporabo nakupovalnih središč in stavb splošnega družbenega pomena. Preverjala je tudi izpolnjevanje bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov.Gradbeni inšpektorji so pregledali 10 nakupovalnih ...
28. 11. 2023

Nadzor gradbene inšpekcije nad gostinskimi objekti

Gradbena inšpekcija Inšpektorata za naravne vire in prostor (IRSNVP) in Tržna inšpekcija sta v letošnjem letu izvedli skupno akcijo nad gradnjo in uporabo gostinskih objektov. Skupna akcija je bila usmerjena v nadzor in uporabo gostinskih stavb med katere spadajo hotelske in podobne gostinske stavbe ter druge gostinske stavbe za kratkotrajno ...
20. 11. 2023

Gradbeni nadzor mariborskih gradbišč

V času od 1. junija do 30. septembra 2023 je potekala skupna akcija nadzorov Gradbene inšpekcije Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor (IRSNVP) ter Inšpekcije za varstvo pri delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo (IRSD) na 12 izbranih večjih gradbiščih na območju Maribora.Nekaj gradbišč so gradbeni inšpektorji ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.