Inšpekcijski nadzor

20. 7. 2022

Tudi letos poostren nadzor na gradbiščih

Tudi v letošnjem letu je Inšpektorat za delo aktivnost usmeril v poostren nadzor nad izvajanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Inšpektorji s področja nadzora varnosti in zdravja (inšpektorji INVZD) so v 14 dneh na 158 gradbiščih opravili 425 pregledov pri 329 subjektih. Pri ...
31. 5. 2022

Akcija nadzora nad preprečevanjem nedovoljenih objektov 2022

37 gradbenih inšpektorjev je nadziralo, ali je bilo za gradnjo oziroma objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje. V primerih, ko je bilo ugotovljeno, da je gradnja dovoljena, so preverjali tudi skladnost objekta z izdanim gradbenim dovoljenjem.
10. 5. 2022

Odlog izvršbe inšpekcijskih ukrepov

Odlog izvršbe inšpekcijskih ukrepov pri nelegalnih gradnjah, neskladnih gradnjah in objektih, ki se uporabljajo brez predpisanega uporabnega dovoljenja je mogoč že skoraj deset let. Uvedel ga je Zakon o dopolnitvi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1E). Z novelacijo zakona (ZGO-1F) se je čas odloga izvršb podaljšal, odlog izvršbe pa je postal ...
31. 1. 2022

Gradbena inšpekcija lani odkrila veliko objektov brez uporabnega dovoljenja

Gradbena inšpekcija je lani v akciji nadzorov nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvenih zahtev univerzalne graditve in rabe objektov ugotovila, da se je skoraj polovica pregledanih objektov uporabljala brez uporabnega dovoljenja oziroma je bila kršena bistvena zahteva objekta. Stanje v povezavi s prijavo začetka gradnje se je lani poslabšalo. Leta ...
09. 12. 2021

Nadzor, ali zaposleni v geodetskih podjetjih izpolnjujejo pogoje za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti

Geodetska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je v letu 2021 vrsto nadzorov nad geodetskimi podjetji, s ciljem ugotavljanja, ali izbrana geodetska podjetja v njih zaposleni posamezniki izpolnjujejo pogoje za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti.
09. 12. 2021

Nadzori Geodetske inšpekcije Inšpektorata za okolje in prostor

Nadzori evidentiranja nepremičnin v katastru stavb in registru nepremičnin
06. 12. 2021

Akcija nadzorov nad uporabo gradbenih proizvodov v letu 2021

V usmerjeni akciji nadzorov na področju vgrajevanja gradbenih proizvodov, so gradbeni inšpektorji Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP), preverjali ali izvajalec gradbenih del dobavlja in vgrajuje izključno gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in ki so bili dani v promet v skladu s predpisi za dajanje gradbenih proizvodov v promet ...
26. 11. 2021

Nadzor večjih gradbišč na območju Maribora

V času od marca do septembra 2021, so štirje gradbeni inšpektorji Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP) iz območne enote Maribor in inšpektorji za varnost in zdravje pri delu Inšpektorata za delo (IRSD) opravili nadzore na 11 večjih gradbiščih na območju Maribora.
05. 11. 2021

Pregled dvigal v večstanovanjskih stavbah

Stanovanjska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je v letu 2021 izvedla akcijo nadzora v zvezi z obveznimi rednimi pregledi dvigal in njihovim vzdrževanjem v večstanovanjskih stavbah z namenom ugotavljanja in preprečevanja večjega obsega kršitev in zaščite javnega interesa.Izveden je bil nadzor v 15 večstanovanjskih stavbah, v katerih so ...
13. 10. 2021

Poročilo Gradbene inšpekcije Inšpektorata za okolje in prostor konec meseca septembra 2021

Gradbena inšpekcija je v letošnjem letu izvajala usmerjene nadzore na gradbiščih in nad udeleženci pri graditvi objektov. Uvedenih je bilo 153 postopkov, od teh 149 inšpekcijskih in 4 prekrškovni. Ugotovitve akcijeV zvezi z vodenjem prekrškovnih postopkov sta bili v sklopu akcije izdani dve odločbi po Zakonu o prekrških (ZP-1) ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.