Inšpekcijski nadzor

27. 9. 2023

Strateške usmeritve Inšpektorata za naravne vire in prostor v letu 2023, vključno z gradbeno inšpekcijo

Inšpektorat za naravne vire in prostor združuje gradbene inšpektorje, geodetsko inšpektorico ter Inšpektorje za naravo in vode ter rudarske inšpektorje. Izvajanje in spoštovanje predpisov s svojega področja bodo nadzirali z rednimi, kontrolnimi in izrednimi inšpekcijskimi nadzori ter nadzori v usmerjenih akcijah. Za odpravo kršitev bodo uvedli upravne in prekrškovne postopke ...
25. 5. 2023

Nadzor gradbene inšpekcije nad stanjem gradbenih dovoljenj v letu 2023

Gradbeni inšpektorji Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor so letos izvedli akcijo nadzorov objektov v gradnji na območij, ki jih nadzirajo. Preverjali so, ali je bilo za gradnjo oziroma objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje oziroma ali je gradnja skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem. V 45 zadevah, v katerih so ...
11. 1. 2023

Akcija nadzorov nad uporabo nakupovalnih središč

V letošnjem letu bodo gradbeni inšpektorji med akcijami usmerjenih nadzorov izvedli tudi akcijo nadzorov nad uporabo nakupovalnih središč v uporabi in stavb splošnega družbenega pomena, kot so trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti ter stavbe splošnega družbenega pomena, kot so kinodvorane, spa centri in hale za prireditve.Gradbena inšpekcija ...
07. 12. 2022

Geodetska inšpekcija preverjala vpis stavb v kataster nepremičnin

V letu 2022 je geodetska inšpekcija uvedla 81 postopkov o prekršku zaradi neevidentiranja stavb v katastru nepremičnin. Izdanih je bilo 8 odločb o prekršku z izreko globe in 38 odločb z izrekom opomina. Odločitev za izdajo odločbe z izreko opomina je sprejeta v primerih, kadar kršitelji pristopijo k odpravi kršitve ...
29. 11. 2022

Akcija nadzora nad gradbenimi proizvodi je pokazala vrsto nepravilnosti

Gradbena inšpekcija je v letu 2022 opravila akcijo nadzorov nad vgrajevanjem gradbenih proizvodov. Cilj akcije je bil ugotoviti, ali izvajalec gradbenih del dobavlja in vgrajuje izključno gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in ki so bili dani v promet v skladu s predpisi za dajanje gradbenih proizvodov v promet in ...
18. 11. 2022

Nadzor nad poslovanjem prodajalcev stanovanj in enostanovanjskih stavb

Stanovanjska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je izvedla usmerjeno akcijo nadzorov oglaševanja prodaje 31 stanovanj in enostanovanjskih stavb (12 manjših stavb, ki ne potrebujejo upravnika in 19 večjih stavb, ki ga potrebujejo). V enajstih primerih je prodajo vršil investitor sam, v dvajsetih, pa je imel investitor sklenjeno posredniško pogodbo ...
17. 11. 2022

Nadzori s področja izpolnjevanja zahtev zakonodaje na področju energetskih izkaznic

Energetski inšpektorji za strojno področje in nekateri za elektro področje, so tudi v letošnjem letu izvajali nadzore s področja izpolnjevanja zahtev zakonodaje na področju energetskih izkaznic.Nadzori s področja izpolnjevanja zahtev zakonodaje na področju energetskih izkaznicEnergetski inšpektorji (vsi za strojno področje in nekateri za elektro področje) so tudi v ...
10. 11. 2022

Poostren nadzor nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvenih zahtev graditve in rabe objektov

Gradbena inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP) je v usmerjeni akciji izvedla 104 redne nadzore nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi. Uvedenih je bilo 74 upravnih inšpekcijskih postopkov.Gradbeni inšpektorji so preverjali, ali objekti v javni rabi;zagotavljajo dostopnost grajenega ...
20. 7. 2022

Tudi letos poostren nadzor na gradbiščih

Tudi v letošnjem letu je Inšpektorat za delo aktivnost usmeril v poostren nadzor nad izvajanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Inšpektorji s področja nadzora varnosti in zdravja (inšpektorji INVZD) so v 14 dneh na 158 gradbiščih opravili 425 pregledov pri 329 subjektih. Pri ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.