Gradbena dokumentacija in dovoljenja

21. 5. 2024

Dovoljenje za objekt daljšega obstoja

Dovoljenje za objekt daljšega obstoja se šteje kot uporabno dovoljenje - postopek: vloga se poda na obrazcu priloga 19D;priložena ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev: - objekt (del objekta, rekonstrukcija, sprememba namembnosti) obstaja od 1. januarjem 2005; - je v bistveno enakem obsegu, bistveno enake namembnosti, na istem mestu; - ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 2. 2024

Kako pridobiti uporabno dovoljenje za staro hišo?

Pridobitev uporabnega dovoljenja po pridobitvi gradbenega dovoljenjaZa začetek uporabe objekta, za katerega je predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja, je treba pridobiti uporabno dovoljenje. Osnovno pravilo torej je, da če je za objekt potrebno gradbeno dovoljenje, je za takšen objekt po dokončanju del potrebno tudi uporabno dovoljenje. To ne velja za ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 2. 2024

Pomen knjige obračunskih izmer in obveznosti izvajalca v zvezi s knjigo obračunskih izmer

Obligacijski zakonik predpisuje tri načine določitve cene pri gradbeni pogodbi, in sicer na mersko enoto dogovorjenih del (cena na enoto), v skupnem znesku za celotni objekt (skupaj dogovorjena cena) in ceno, določeno s klavzulo »ključ v roke«. Od načina oblikovanja cene v gradbeni pogodbi je odvisno, ali mora izvajalec voditi ...
21. 11. 2023

Pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, izdelana v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, ter jo podpišeta projektant in vodja projektiranja;Vsa k nameravani gradnji pridobljena mnenja;Zagotovljena minimalna komunalna oskrba, kar za novozgrajene objekte izhaja iz dokumentacije za pridobitev gradbenega ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 11. 2023

Lokacijska preveritev

SplošnoLokacijska preveritev je pri urejanju prostora novost od konca leta 2017, ko je začel veljati Zakon o urejanju prostora (ZureP-2), ki je ta instrument prvič uvedel. Ohranjena in deloma dopolnjena je tudi v zdaj veljavnem Zakonu o urejanju prostora (v nadaljevanju ZureP-3), saj se je izkazala za zelo dobro, ...
Samo za aktivne naročnike:
18. 10. 2023

Gradbeni dnevnik - vsebina in vodenje gradbenega dnevnika

Vrste gradenjGlede obveznosti vodenja gradbenega dnevnika obstajata dve vrsti gradenj:Gradnja, za katero je potrebno gradbeno dovoljenje, to so novogradnja ter prizidava, nadzidava, rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječega objekta.Izvedba vzdrževalnih del v javno korist in vzdrževalnih del na obstoječem objektu, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, se ...
Samo za aktivne naročnike:
18. 10. 2023

Zahteve za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja glede na tipe objektov

Za nezahtevne objekte je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje pa ni predpisano. Za enostavne objekte nista potrebna niti gradbeno niti uporabno dovoljenje.Vrste nezahtevnih in enostavnih so določene v spodaj navedenih predpisih. Velja splošno pravilo: upošteva se zahtevnost objekta, kot je bila predpisana v času gradnje; če je bilo ...
Samo za aktivne naročnike:
27. 9. 2023

Integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja po novem GZ-1

Pri integralnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja sta združena postopek pridobitve okoljevarstvenega soglasja  in postopek izdaje gradbenega dovoljenja. Zakonodajalec se je pri tej zakonski ureditvi držal načela »vse na enem mestu«.   Nekaj bistvenih značilnosti postopka: Za vodenje integralnega postopka je pristojni upravni organ za gradbene zadeve MOP; doslej je postopek ...
05. 9. 2023

Obveznosti investitorja po GZ-1 glede na tip objekta - tabelarični prikaz

Tabela prikazuje obveznosti investitorja za posamezni objekt glede na zahtevnost (od zahtevnih objektov do manjše rekonstrukcije) in v okviru tega še, ali gre za novogradnjo, prizidavo, odstranitev, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti.
Samo za aktivne naročnike:
22. 8. 2023

Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov

2. del: Druga dokumentacija in obrazci (Razlaga Pravilnika)
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.