POMEMBNO! 1. junij 2022: uporaba novega Gradbenega zakona GZ-1

Gradbena dokumentacija in dovoljenja

19. 5. 2022

Stranski udeleženci v postopku pridobitve integralnega gradbenega dovoljenja

Stranski udeleženci po 48. členu GZ-1 so lahko:lastnik nepremičnine in imetnik druge stvarne pravice na nepremičnini, ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja;lastnik zemljišča, ki meji na nepremičnine, na katerih bo nameravana gradnja, razen če upravni organ ugotovi, da gradnja nanj ne vpliva;druga oseba, če izkaže, da bi ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 4. 2022

Novosti pri uporabnem dovoljenju po GZ-1

Bistvenih novosti za pridobitev uporabnih dovoljenj za objekte, financirane iz javnih sredstev, ni. Je pa v 147. členu predpisana poenostavljena možnost pridobitve uporabnega dovoljenja za objekte, ki so bili zgrajeni skladno z gradbenim dovoljenjem pred letom 2005. Za objekte, ki so bodo zgrajeni pred 1. junijem 2022, se za pripravo ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 4. 2022

Novosti pri gradbenem dovoljenju po GZ-1

Predpisane so nekatere novosti, ki bodo omogočile hitrejši začetek gradnje. GZ-1 sicer dovoljuje gradnjo na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, vrača pa se že znana možnost iz ZGO-1, da je mogoč začetek gradnje na lastno odgovornost po dokončnem gradbenem dovoljenju, kar pa ne velja za objekte z vplivi na okolje. »Na ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 3. 2022

Predlagana Uredba o razvrščanju objektov opredeljuje rekonstrukcijska dela

Katera rekonstrukcijska dela po novem ne bodo potrebovala gradbenega dovoljenja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 3. 2022

Manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja, ki še dopuščajo pridobitev uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše

Enostanovanjska hiša, zgrajena pred 1.6.2018 na podlagi gradbenega dovoljenja ali z manjšimi odstopanji od gradbenega dovoljenja, še pridobi uporabno dovoljenje, če gre za naslednja manjša odstopanja:da sta objekt in parcela skladna z določbami prostorskega akta, ki je veljal v času izdaje gradbenega dovoljenja, ali s pogoji iz lokacijske preveritve ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

09. 3. 2022

Manjša rekonstrukcijska dela, ki po novem GZ-1 ne potrebujejo gradbenega dovoljenja

Gradbeni zakon, ki se bo začel uporabljati 1. 6. 2022, uvaja nov pojem "manjša "rekonstrukcija", ki predstavlja dela, ki niso vzdrževanje objekta in niso rekonstrukcija, so pa izboljšava ali zamenjava več posameznih konstrukcijskih elementov, s katero se ne ogroža stabilnost konstrukcije, zamenjava elementov javnega vodovoda, javne kanalizacije, večji preboji konstrukcije, ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 3. 2022

Možnosti za izdajo uporabnega dovoljenja obstoječe enostanovanjske stavbe

Za pridobitev uporabnega dovoljenja obstoječe enostanovanjske stavbe imamo dve možnosti.Možnost 1Gradbeni zakon (GZ-1) omogoča izdajo uporabnega dovoljenja za obstoječe enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene z gradbenim dovoljenjem. Po samem zakonu se šteje, da imajo uporabno dovoljenje enostanovanjske stavbe, ki:– so bile zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 2. 2022

Integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja po novem GZ-1

Pri integralnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja sta združena postopek pridobitve okoljevarstvenega soglasja  in postopek izdaje gradbenega dovoljenja. Zakonodajalec se je pri tej zakonski ureditvi držal načela »vse na enem mestu«.   Nekaj bistvenih značilnosti postopka: Za vodenje integralnega postopka je pristojni upravni organ za gradbene zadeve MOP; doslej je postopek ...
25. 2. 2022

Predhodni postopek po novem GZ-1 v okviru integralnega gradbenega dovoljenja

Predhodni postopek Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje razlikuje med posegi, za katere je presoja vplivov na okolje vedno potrebna, in tistimi, kjer je potrebna le, če se v predhodnem postopku ugotovi, da bo imel posamezen poseg pomemben vpliv na okolje. Z ...
25. 2. 2022

Uporabno dovoljenje po novem GZ-1 za objekte, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

Uporabno dovoljenje za objekt, za katerega je treba po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, izvesti obvezno presojo vplivov na okolje, se pridobi v posebnem ugotovitvenem postopku, na podlagi opravljenega tehničnega pregleda. V komisijo se imenujejo predstavniki pristojnih mnenjedajalcev in po potrebi tudi izvedenci. Udeležba mnenjedajalcev za uspešno izpeljan tehnični ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.