Gradbeni inšpektorji odkrili 25 nedovoljenih objektov

24. 5. 2024

Gradbena inšpekcija Inšpektorata za naravne vire in prostor je med letošnjim februarjem in majem izvedla usmerjeno akcijo nadzorov, v katerih so preverjali, ali je bilo za gradnjo oziroma objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje in ali je objekt skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem. Akcija je bila prvenstveno usmerjena v odkrivanje nedovoljenih, zahtevnih in manj zahtevnih objektov v gradnji.

Podatki o akciji na dan 21. maja 2024

V akciji je sodelovalo 38 gradbenih inšpektorjev, ki so opravili 176 inšpekcijskih rednih pregledov. Uvedli so 121 postopkov, od teh 116 upravnih in pet prekrškovnih postopkov. Skupno je bilo izdanih 39 inšpekcijskih odločb.

Gradbeni inšpektorji so do 21. maja 2024 že odločili v 57 zadevah. V teh je bilo odkritih:

 • 25 nedovoljenih objektov (nedovoljen objekt so nelegalen objekt, neskladen objekt in nevaren objekt). Od tega:
  • 16 nelegalnih objektov. Zanje so odredili ustavitev gradenj ter odstranitev objektov v danem roku,
  • šest neskladnih objektov in
  • tri nevarne objekte. V eni zadevi so z odločbo odredili prepoved uporabe in preprečitev dostopa do objekta, z drugo odločbo izvedbo nujnih vzdrževalni del na objektu, s tretjo pa odstranitev objekta.
 • V enem primeru je gradbeni inšpektor z odločbo odredil rok za prenehanje uporabe objekta, ker je bil objekt brez uporabnega dovoljenja.
 • Zaradi ugotovljenih nepravilnostmi pri sami gradnji je bilo izdanih 13 odločb za odpravo nepravilnosti. Ugotovljene nepravilnosti so se nanašale na:
  • označitev gradbišča s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta,
  • neograditev in nezavarovanje gradbišča pred začetkom del v skladu z načrtom ureditve gradbišča in
  • ustrezno evidentiranje objekta v zemljiškem katastru in katastru stavb.

V petih primerih, v katerih so inšpektorji ugotovili lažje nepravilnosti, so inšpektorji inšpekcijskim zavezancem odredili rok za njihovo odpravo z opozorilom.

V zadevah, ki so bile predmet nadzora v okviru akcije, in nepravilnosti niso bile ugotovljene oziroma so bile v času, ko je potekala akcija, že odpravljene, so gradbeni inšpektorji postopke ustavili. Tako je bilo 21. maja 2024 izdanih 14 sklepov o ustavitvi postopkov in 11 ustavitev postopka na zapisnik.

Prekrškovni postopki

Uvedenih je bilo pet prekrškovnih postopkov ter izdana ena prekrškovna odločba v skupni višini izrečene globe 2000 evrov. Ugotovljeni prekršek se je nanašal na neskladno gradnjo.

Pri izvedbi akcije nadzora nad preprečevanjem nedovoljenih gradenj objektov ugotavljamo, da je odstotek ugotovljenih nelegalnih gradenj pri ciljno usmerjenih rednih nadzorih terena primerljiv z rezultati akcij iz prejšnjih let. Do 21. maja 2024 je bilo odločeno v malo manj kot polovici od 116 uvedenih upravnih inšpekcijskih postopkov. Za 66,66 odstotka pregledanih objektov so bile izdane odločbe. Med njimi za 25 nedovoljenih objektov, kar je 43,85 odstotka preverjenih objektov. V vseh zadevah, vključenih v akcijo, pa še niso bili pridobljeni vsi podatki, na osnovi katerih bi lahko ugotovili dejansko stanje, zato bodo ugotovitveni postopki potekali tudi po predvidenem časovnem okvirju akcije.

Vir: Nadzor nad nedovoljenimi objekti

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.