Vprašanja in odgovori

Vodja del - gradnja v lastni režiji

Zanima me glede vodje del. Nikjer ne piše da pri gradnji v lastni režiji mora biti. Ali lahko izvajalec sam podpiše dokazilo o zanesljivosti in s tem odgovarja za svoje delo? Ali ga lahko podpiše nadzorni? Ne razumem vloge vodje del če boš sam delal kadar bos imel čas. Ni ...

Sprememba namembnosti - uporabno dovoljenje

Kot lastniki objekta - trgovskega centra smo za potrebe dejavnosti novega najemnika pridobili gradbeno dovoljenje zaradi spremembe namembnosti prostora (iz trgovske dejavnosti v poslovni prostor - zavarovalništvo). Prenovitvena dela so bila izvedena v celoti s strani najemnika. Zanima me, ali je v tem primeru sploh potrebno izdati vlogo za pridobitev ...

Pridobitev uporabnega dovoljenja za 1/3 dela stanovanjskega objekta, ki je samostojen

Stranka živi v tri stanovanjskem objektu. Za objekt je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje leta 2001. Stranka bi rada za svoj del 1/3 pridobila uporabno dovoljenje1/3 del je samostojna enota / ima svoje priključke. Verjetno potrebujemo PID projekte / arhitektura, strojne in elektro instalacije. Kaj je z načrti gradbenih ...

Kako je z gradnjo v lastni režiji/samogradnjo po novem?

Kako je s samogradnjo enostanovanjske hiše po novem gradbene zakonu? Je potrebna prijava gradbišča? Je potreben nadzornik? Kdo bo podpisnik DZO ( Dokazilo o zanesljivosti), če ni vodje del?

Ali je ureditev vpisa v kataster stavb pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja?

Ali je ureditev vpisa v kataster stavb pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja? Lahko neurejen vpis osnovnega objekta onemogoči pridobitev uporabnega dovoljenja za prizidek k osnovnemu objektu?

Zamenjava projektantskega nadzora- vodja projekta

Kdo lahko izdela in podpiše PID dokumentacijo ter izvaja projektantski nadzor v primeru, da vodja projekta, ki je podpisoval DGD in PZI dokumentacijo umre / se preseli v tujino / je brezposeln ali zaposlen v drugem podjetju?Je možna zamenjava pravne osebe (projektanta), ki je izdelovala DGD in PZI za ...

Ali spada vgradnja dvigala pod vzdrževalna dela?

Ali se za vgradnjo dvigala v večstanovanjsko stavbo, ob vsej skrbnosti in prisotnosti statika, lahko vgradi dvigalo in posega v gradbeno konstrukcijo kot vzdrževalna dela, vgradnja novih naprav?Pri tem gre nedvomno za ohranjanje vrednosti in uporabnosti objekta, vsekakor in predvsem pa tudi za napredek tehnike. Obenem bi se tudi ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Načrt gospodarjenja z odpadki

Ali je potrebno za odstranitev manj zahtevnega objekta izdelati ločen načrt za odstranitev in načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki ali se lahko izdela skupni načrt?

Kje so objavljeni seznami mnenjedajalcev?

Kdo so državni in kdo občinski mnenjedajalci (soglasodajalci po starem ZGO-1) v postopku pridobivanja projektnih in drugih pogojev pred in med postopkom izdaje gradbenega dovoljenja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.