Vprašanja in odgovori

Postopek legalizacije

116. člen Gradbenega zakona določa postopek legalizacije in v tretji alineji četrtega odstavka določa, da je vlogi za legalizacijo potrebno priložiti tudi mnenja mnenjedajalcev, da izvedena gradnja izpolnjuje pogoje po veljavnih predpisih ali predpisih, ki so veljali v času gradnje. Vloge za legalizacijo se v veliki meri nanašajo na gradnje ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Zahteve za dvižne mize

Kakšne so varnostne zahteve za dvižne mize in kje so predpisane?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Gradbeno dovoljenje za starejše hiše

Kako je z gradbenim dovoljenjem za objekte (hiše) zgrajene v 80-ih letih prejšnjega stoletja? Konkretno: objekt ima GD z lokacijsko dokumentacijo (takrat bila pogoj za GD) iz leta 1982, ni pa projektov. Kako ugotavljati, ali je objekt zgrajen skladno z GD?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Izpolnjevanje pogojev investitorja

Zakaj investitorju kot izvajalcu gradnje v lastni režiji (npr. gradnja stanovanjske hiše) ni potrebno izpolnjevati pogojev, kot jih zahteva 6.tč., 14.člen, GZ.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Recenzija oz. revidiranje PZI ali DGD projektne dokumentacije

Ali je z uveljavitvijo GZ potrebna recenzija oz. revidiranje PZI ali DGD projektne dokumentacije? Konkretno sprašujem za primer naročila PZI projektne dokumentacije za ureditev odvodnjavanja padavinskih voda iz strehe in zunanjih utrjenih površin objekta osnovne šole.V gradivu iz seminarja na temo zgornjega vprašanja tega nisem posebej razbral. V ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Gradnja hiše in kataster stavb

Imam hišo, ki sem jo kupil leta 2008 . Prodajalec mi je prodal samo zgrajeno pritiličje, jaz sem kupil skupaj z parcelo tudi gradbeno dovoljenje za enonadstropno hišo. Imela je že takrat tudi hišno številko in vse priključke. Potem sem zgradil hišo do konca. Hišo želim prodati, vendar sem ugotovil,da ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Vodja del - gradnja v lastni režiji

Zanima me glede vodje del. Nikjer ne piše da pri gradnji v lastni režiji mora biti. Ali lahko izvajalec sam podpiše dokazilo o zanesljivosti in s tem odgovarja za svoje delo? Ali ga lahko podpiše nadzorni? Ne razumem vloge vodje del če boš sam delal kadar bos imel čas. Ni ...

Sprememba namembnosti - uporabno dovoljenje

Kot lastniki objekta - trgovskega centra smo za potrebe dejavnosti novega najemnika pridobili gradbeno dovoljenje zaradi spremembe namembnosti prostora (iz trgovske dejavnosti v poslovni prostor - zavarovalništvo). Prenovitvena dela so bila izvedena v celoti s strani najemnika. Zanima me, ali je v tem primeru sploh potrebno izdati vlogo za pridobitev ...

Pridobitev uporabnega dovoljenja za 1/3 dela stanovanjskega objekta, ki je samostojen

Stranka živi v tri stanovanjskem objektu. Za objekt je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje leta 2001. Stranka bi rada za svoj del 1/3 pridobila uporabno dovoljenje1/3 del je samostojna enota / ima svoje priključke. Verjetno potrebujemo PID projekte / arhitektura, strojne in elektro instalacije. Kaj je z načrti gradbenih ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.