Kako je z gradnjo v lastni režiji/samogradnjo po novem?

Vprašanje:

Kako je s samogradnjo enostanovanjske hiše po novem gradbene zakonu? Je potrebna prijava gradbišča? Je potreben nadzornik? Kdo bo podpisnik DZO ( Dokazilo o zanesljivosti), če ni vodje del?

Odgovor:

Po starem Zakonu o graditvi objektov (ZGO) je lahko posameznik kot investitor v lastni režiji gradil enostanovanjsko stavbo ali društvo kot investitor v lastni režiji svoj objekt. Po novem Gradbenem zakonu (GZ) pa lahko investitor za lastne potrebe gradi sam vse objekte. Investitor je po novem lahko posameznik, gospodarska družba ali društvo. Pri tem mora spoštovati vse obveznosti povezane z izvajalcem in sicer:

Pred začetkom gradnje mora investitor zagotoviti pravnomočno gradbeno dovoljenje, projekt za izvedbo PZI, zakoličbo pooblaščenega geodeta pri kateri sodeluje nadzornik, nadzornika in 8 dni pred začetkom gradnje prijaviti pričetek del k organu, ki je gradbeno dovoljenje izdal – (upravna enota ali MOP). Zaradi velikega tveganje, je potrebno zavarovanje zaradi škode, ki pa sicer zakonsko ni predpisano.

Zakon tudi ne določa kako v primeru samogradnje ravnati pri vodji del. Izvajalec in vodja del morajo med gradnjo izpolnjevati vrsto predpisanih obveznosti. Ena od pomembnih nalog je podpisati izjavo izvajalca in nadzornika, da so dela dokončana, skladna z gradbenim dovoljenjem in so izpolnjene bistvene zahteve zahtev (mehanska odpornost in stabilnost, varnost pred požarom, higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja, varnost pri uporabi, zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, univerzalna graditev in raba objektov in trajnostna raba naravnih virov). To izjavo mora s strani izvajalca podpisati odgovorna oseba izvajalca in vodja del. Izjava je pomembna, saj v primeru manj zahtevnega objekta nadomešča tehnični pregled objekta. Ker izvajalec v samogradnji praviloma ne bo strokovnjak (gradbene, strojne, elektro stroke..) menim, da mora zagotoviti sodelovanje vodje gradnje, ki je vpisan v imenik vodij del.

Poleg zgornjih obveznostih izvajalca po gradbenih predpisih, mora izvajalec v primeru samogradnje spoštovati tudi ostale predpisane obveznosti: iz vidika varstva pri delu, ravnanja z odpadki in ostale. Pri tem je še posebno treba še posebej opozoriti na delovno zakonodajo, ki v določbah od 7. do 10. člena in 17. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14, 47/15 – ZZSDT in 31/18), predpisujejo dejavnosti in dela, ki niso delo ali zaposlovanje na črno. Med ta dela sodijo predvsem sosedska pomoč, sorodstvena pomoč, nujno delo in kratkotrajno delo.

Za sosedsko pomoč se štejejo opravljanje dela med sosedi posamezniki, kadar med njimi obstaja določena bližina v smislu prebivanja, če med njimi ni sklenjene pogodbe in je delo opravljeno brez plačila, kakor tudi druge oblike sosedske pomoči, določene v drugem zakonu.

Za sorodstveno pomoč se šteje brezplačno opravljanje del in storitev, kadar jih posameznik opravlja za zakonca ali osebo, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, partnerja v registrirani istospolni skupnosti ali za osebe, s katerimi je v sorodstvu v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega tretjega kolena ter v sorodstvu po svaštvu do vštetega drugega kolena.

Za opravljanje nujnih del za preprečitev nesreč ali odstranitev posledic naravnih in drugih nesreč se štejejo vsa dela, ki so namenjena preprečevanju naravnih nesreč ali odstranjevanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikrodružbi ali zavodu z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ 10 zaposlenimi, kadar ga opravljajo zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe, zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti enega od staršev lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe, oseba, s katero je lastnik ali solastnik mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena, starši in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali partnerja v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe. Delo osebe se lahko opravlja največ 40 ur mesečno.

Glede na vse navedene obveznosti, je malo verjetno da bi investitor dejansko lahko sam in zakonito zgradil objekt z vsemi gradbeno-obrtniško-inštalacijskimi deli.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.