Legalizacija objekta, zgrajenega leta 2004

13. 1. 2022 | Avtor: Sonja Ristanović

Vprašanje:

Je po novem zakonu možno legalizirati vikend, ki je bil zgrajen leta 2004. Objekt je vpisan v zemljiški kataster ter ima hišno številko, nima pa gradbenega in uporabnega dovoljenja. Objekt je na gozdnem zemljišču. Kakšni so okvirni stroški legalizacije. Objekt meri cca 37m2.

Odgovor:

Sklepam, da novi zakon pomeni Gradbeni zakon (GZ-1), ki naj bi se začel uporabljati 1. junija 2022. Ta zakon določa, da je za objekte, ki so bili zgrajeni pred 1. 1. 2005 mogoče izdati dovoljenje za objekt daljšega obstoja. Objekt mora biti od tega datuma do danes v bistveno enakem obsegu in bistveno enake namembnosti ter mora biti vpisan v kataster stavb (ne zemljiški kataster). Določba je po vsebini enaka, kot jo ima trenutno še veljavni Gradbeni zakon (117. člen), le da velja datum pred 1. 1. 1998.

Legalizacija je preprosta, saj se ne ugotavlja, ali je objekt v skladu s prostorskim aktom, ovira za legalizacijo niso niti zavarovana območja (npr. vodovarstveno območje, območje kulturne dediščine, naravna znamenitost ali kot v tem primeru gozd itd). Prav tako se ne ugotavlja, ali je objekt varen (stabilen, požarno varen, energetsko varčen itd.). Obseg dokumentacije je minimalen (posnetek obstoječega stanja), lahko jo izdela kdorkoli (ni treba da je to pooblaščeni arhitekt ali inženir). Plačati je treba komunalni prispevek in nadomestilo za degradacijo.

Dovoljenje za objekt daljšega obstoja se šteje za uporabno dovoljenje.

To dovoljenje velja le pogojno, saj se ga lahko razveljavi, če bi sicer objekt povzročal nevarnost za življenje in zdravje ljudi, ob upoštevanju predpisov, ki so bili veljavni v času gradnje objekta. Ta možnost je zelo malo verjetna oziroma ni realna.

Stroški:

- vris v kataster stavb 600eurov

- dokumentacija, če jo pripravlja projektant (izmere in izris načrtov objekta, etaže in pogledi, popis prostorov in površin, utemeljevanje starosti..) od 1000- 2000 eurov (velikost, etažnost..)

- komunalni prispevek, ki je odvisen od posamezne občine, velikosti objekta, funkcionalnega zemljišča in komunalne opreme

- nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki je odvisen od lege objekta (stavbno zemljišče, kmetijsko zemljišče, varovano območje), velikosti objekta inp.

Poleg tega načina bo mogoče (in je mogoče) objekt legalizirati tudi na način, ki velja tudi v sedanjem Gradbenem zakonu, ki se konča z izdajo odločbe o legalizaciji. V tem postopku pa se ugotavlja skladnost gradnje s prostorskim aktom, zato glede na lego konkretnega objekta v območju gozda sklepam, da na ta način legalizacija ni mogoča.

Odločbo o legalizaciji je mogoče pridobiti za objekte oziroma stavbe, ki so bile do grobih gradbenih del zgrajene pred 17. 11. 2017. Groba gradbena dela pomenijo, da je objekt pokrit, ni pa potrebno, da je izdelano stavbno pohištvo in da so narejene instalacije (lahko je, ni pa nujno). Ta postopek je povsem enak tistemu za pridobitev gradbenega dovoljenja za bodoči objekt, torej je potrebno izkazati, da je objekt v skladu s prostorskimi akti, da ima zagotovljeno minimalno komunalno oskrbo, da so izpolnjene bistvene zahteve (da je objekt požarno varen, da je stabilen, energetsko varčen, higiensko neoporočen itd), da so pridobljena predpisana mnenja. Tu je edina razlika od rednega postopka v tem, da je mogoče uporabiti predpise, ki so veljali v času začetka gradnje oziroma ki veljajo v času odločanja (kar je bolj ugodno za legalizacijo). Projekt mora izdelati pooblaščeni arhitekt oziroma inženir, objekt oziroma stavba pa mora biti vpisana v kataster stavb, pridobljena morajo biti predpisana mnenja (npr. občine o skladnosti, o komunalni oskrbi, o gradnji v varovalnem pasu ceste, itd) Če je objekt izveden le do grobih gradbenih del, ga je treba do izdaje odločbe o legalizaciji dokončati. Odločba o legalizaciji se šteje za uporabno dovoljenje.

Stroški:

- vris v kataster stavb 600eurov

- pregled objekta -arhitekt, statik, elektro, strojne, požar- poslovni objekti, priprava poročil o stanju skladnosti s predpisi 600-1200 eurov

- pregled prostorskega akta (iz časa gradnje in veljavnega..) 300-500eurov

-načrti arhitekture z izjavo, opisi in utemeljitvami 3000-4000eurov,

- komunalni prispevek, ki je odvisen od posamezne občine, velikosti objekta, funkcionalnega zemljišča in komunalne opreme

- nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki je odvisen od lege objekta (stavbno zemljišče, kmetijsko zemljišče, varovano območje), velikosti objekta inp.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.