Informacije glede možnosti uporabe gradbenega zakona (GZ-1) v primeru naravnih nesreč

10. 8. 2023

KAKO SE LAHKO POSTAVI OBJEKT ZA UČINKOVITO OBVLADOVANJE RAZMER OB NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH OZIROMA V PRIMERU VIŠJE SILE ?

Za učinkovito obvladovanje razmer ob naravnih in drugih nesrečah oziroma v primeru višje sile  se lahko postavi nujni začasni objekt. Izpolnjeni morajo biti nekateri pogoji.

Izvajanje postavitve objektov v času nesreče:

V skladu s 4. členom Gradbenega zakona se za učinkovito obvladovanje razmer v času naravne in druge nesreče oziroma višje sile lahko postavi začasni nujni objekt za obdobje do treh let.

Začasni nujni objekt, ki je potreben za izvajanje nalog iz pristojnosti države, se postavi, če tako odloči vlada s sklepom, pri čemer se v sklepu določi tudi čas postavitve takega objekta.

Začasni nujni objekt, ki je potreben za izvajanje nalog iz pristojnosti občine, se postavi, če tako odloči občinski svet, pri čemer se določi tudi čas postavitve takega objekta, ki ne sme biti daljši od treh let.

Za postavitev začasnega nujnega objekta ni treba zagotavljati skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom.

V obdobju treh let je potrebno poiskati trajno rešitev – obnovo ali novogradnjo.

Ali potrebujem gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo poškodovanega objekta?

Rekonstrukcija, ki je nujna za zmanjšanje ali odpravo posledic naravnih in drugih nesreč - nujna rekonstrukcija se lahko prične izvajati le na podlagi prijave začetka gradnje na pristojno upravno enoto, pri čemer se z deli začne najpozneje v treh mesecih po naravni ali drugi nesreči.

Za izvajanje rekonstrukcije obstoječega objekta, pri katerem se lega, velikost, namembnost in zunanjost objekta ne spreminja, ni potrebnega gradbenega dovoljenja, mora pa biti izdelan projekt za izvedbo in drugi elementi prijave začetka gradnje, kar se opravi na Upravni enoti. Za izvajanje nadzora mora biti imenovan nadzornik, opraviti je treba tudi zakoličbo objekta.

Dodatna pojasnila so na voljo na priloženi povezavi.

Določila gradbenega zakona, ki omogočajo takojšnjo sanacijo objektov po naravnih nesrečah | GOV.SI

Vir: TUKAJ

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.