Strateške usmeritve Inšpektorata za naravne vire in prostor v letu 2023, vključno z gradbeno inšpekcijo

27. 9. 2023

Inšpektorat za naravne vire in prostor združuje gradbene inšpektorje, geodetsko inšpektorico ter Inšpektorje za naravo in vode ter rudarske inšpektorje. Izvajanje in spoštovanje predpisov s svojega področja bodo nadzirali z rednimi, kontrolnimi in izrednimi inšpekcijskimi nadzori ter nadzori v usmerjenih akcijah. Za odpravo kršitev bodo uvedli upravne in prekrškovne postopke ter postopke upravnih izvršb.

gradbena-inspekcija.png

Gradbena inšpekcija v letu 2023 načrtuje 7000 inšpekcijskih pregledov, s katerimi bo zasledovala naslednje cilje: preprečevanje nedovoljenih gradenj oziroma objektov, uporaba objektov brez predpisanih dovoljenj ter kontroliranje izpolnjevanja z zakonom določenih bistvenih zahtev glede lastnosti objektov v vseh fazah gradnje objektov in zagotavljanje izpolnjevanja predpisanih pogojev ter kakovosti dela pri opravljanju dejavnosti v zvezi z gradnjo objektov. Glavni namen nadzora v letu 2023 tako ostaja zaščita javnega interesa pri graditvi objektov. Gradbena inšpekcija v okviru svoje pristojnosti zagotavlja zaščito javnega interesa prednostno v tistih zadevah, iz katerih izhaja, da obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, javni red in mir, javno varnost ali premoženje večje vrednosti.

Geodetska inšpekcija bo svoje delovanje usmerila v:

 • zagotavljanje večje pravne varnosti lastnikov nepremičnin, večje varnosti vlaganj v nepremičnine ter investicij, povezanih z nepremičninami in nepremičninskim trgom;
 • zagotavljanje izpolnjevanja pogojev podjetij in v njih zaposlenih posameznikov za opravljanje geodetske dejavnosti;
 • zagotavljanje izpolnjevanja pogojev pooblaščenih inženirjev geodetske stroke;
 • splošni nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov s področja geodetske dejavnosti, izvajanjem geodetskih dejavnosti in izvajanjem geodetskih storitev;
 • nadzor nad evidencami nepremičnin;
 • zagotavljanje pravilnega označevanja ulic in stavb.

Rudarska inšpekcija v letu 2023 predvideva 300 inšpekcijskih pregledov. Osnovna naloga rudarskih inšpektorjev je zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev pri izvajanju rudarskih del na površini in pod zemljo. Posebnost pri nadzoru rudarskih inšpektorjev je predpisana periodika ter takojšnja raziskava nesreč pri delu in nevarnih pojavov. Poleg inšpekcijskih nadzorov rudarski inšpektorji vodijo tudi upravne postopke za izdajo mnenj o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje dejavnosti izvajanja rudarskih del, izdelovanja rudarske tehnične dokumentacije, revidiranja rudarskih projektov in izdelovanja geološke dokumentacije v rudarstvu.

Osnovni cilji delovanja rudarske inšpekcije v letu 2023 bodo usmerjeni v preverjanje ali se:

 • rudarska dela in dela pri izgradnji predorov izvajajo na način, da ni ogroženo zdravje in varnost delavcev;
 • rudarska dela izvajajo skladno s potrjeno tehnično dokumentacijo;
 • izkoriščanje mineralnih surovin izvaja skladno z določili iz koncesijskih pogodb;
 • izkoriščanje mineralnih surovin izvaja znotraj mej odobrenih pridobivalnih prostorov;
 • v pridobivalnih prostorih izvaja sprotna sanacija;
 • zapiralna dela izvajajo v skladu s postopki opustitve rudarskih del in
 • ali zavezanci, ki pri izvajanju rudarskih del in pri izdelavi predorov potrebujejo električne naprave in instalacije spoštujejo določila predpisov iz področja energetike.

Rudarska inšpekcija bo pri izvajanju nalog inšpekcijskega nadzora prioritetno izvajala nadzore nad nosilci rudarske pravice in izvajalci rudarskih del na površini in v uradnikih, nadzor nad nezakonitimi rudarskimi deli, ki se izvajajo na zemljiščih, ki so namenjena rudarstvu, nadzor varnosti in zdravja pri delu pri izdelavi predorov ter nadzor nad zavezanci, ki pri izvajanju rudarskih del in pri izdelavi predorov potrebujejo električne naprave in instalacije.

Poglavitni cilj Inšpekcije za naravo in vode je zagotoviti sistematični nadzor nad pomembnimi viri obremenjevanja narave in izvajanja predpisov s področja varstva voda. V letu 2023 načrtujejo 1000 inšpekcijskih nadzorov.

Njihovi inšpekcijski nadzori bodo usmerjeni predvsem v preverjanje:

 • izvajanje predpisov s področja varstva in urejanja voda, vodnih in priobalnih zemljišč, vodnih pravic, zakonite rabe vode, ter nadzor glede določil o izdaji in kršitvi vodnih soglasij in dovoljenj,
 • gospodarskih javnih služb na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode - opremljenosti agromelioracij,
 • zagotavljanja zahtev varstva prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, varstva naravnih vrednot, ter zahtev glede izdanih naravovarstvenih soglasij in drugih dovoljenj in
 • preventivnega delovanja z namenom preprečitve nezakonite vožnje v naravnem okolju.

Zakonodaja določa zelo široko področje dela Inšpekcije naravo in vode, kar posledično pomeni tudi izjemno veliko število zavezancev. Glede na kapaciteto inšpekcije se pri izboru prednostnih področij nadzora upošteva zlati vpliv dejavnosti na vode in naravo, zaveze za doseganje skladnosti z evropskim pravnim redom, ki jih mora zagotavljati Slovenija, zaznan obseg kršitev na posameznih področjih, ugotovitve monitoringov ter analize obremenitev in vplivov na vode.

Akcije Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor

Gradbena inšpekcija v letu 2023 predvideva devet usmerjenih akcij nadzorov, in sicer

 • nad preprečevanjem nedovoljenih gradenj objektov, v zadevah, kjer ni podane pobude,
 • nad vgrajevanjem gradbenih proizvodov,
 • nad prijavo začetka gradnje,
 • nad delom udeležencev pri graditvi objektov,
 • nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe gostinskih stavb,
 • nad uporabo nakupovalnih središč in stavb splošnega družbenega pomena.
 • skupaj z Inšpektoratom Republike Slovenije za delo bo izvedla nadzore na 10 večjih gradbiščih v območni enoti Maribor,
 • skupaj z inšpektorji Tržnega inšpektorata bodo izvedli nadzore nad gradnjo in uporabo desetih gostinskih stavb,
 • v sklopu akcije Nadzor nad delom udeležencev pri graditvi objektov bo gradbena inšpekcija skupaj z Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost opravila skupni inšpekcijski nadzor pri gradnji novega odlagališča nizko - in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini,

Geodetska inšpekcija bo opravila približno 80 usmerjenih nadzorov v zvezi z evidentiranjem stavb ali delov stavb v kataster stavb oziroma register nepremičnin ter nadzor nad 20 naključno izbranimi podjetji, ki opravljajo geodetsko dejavnost.

Inšpektorji naravo in vode bodo izvedli v letu 2023:

 • usmerjeno akcijo nadzorov spoštovanja naravovarstvenih soglasij, ki jih morajo pridobiti investitorji objektov na zavarovanih območjih in
 • akcijo nadzorov rabe vode oziroma izpolnjevanja obveznosti imetnikov vodne pravice, predvsem glede obveznosti poročanja ministrstvu o odvzetih količinah vode.
 • usmerjeno akcijo inšpekcijskih nadzorov vožnje v naravnem okolju skupaj s Policijo,

Rudarska inšpekcija bo glede na področja, na katerih so se v preteklih pregledih odkrivale večje oziroma več nepravilnosti izvedla dve akciji sistematično usmerjenih nadzorov nad:

 • izvajanjem razstreljevalnih del v pridobivalnih prostorih in v drugih dejavnostih in
 • nosilci rudarske pravice, ki so na ministrstvo, pristojno za rudarstvo podali vlogo za podaljšanje rudarske pravice.

Na področju nadzora preprečevanja izkoriščanja mineralnih surovin na zemljiščih, ki niso namenjena rudarstvu, to so stavbna zemljišča ter kmetijska in gozdna zemljišča, bo rudarska inšpekcija sodelovala z gradbeno inšpekcijo, inšpekcijo za vode in naravo, inšpekcijo za okolje ter Inšpektoratom za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

Vir: Strateške usmeritve Inšpektorata za naravne vire in prostor

🏆Preverite aktualna izobraževanja iz - Gradbeništvo in logistika. Pomagala vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.