Poročilo Gradbene inšpekcije Inšpektorata za okolje in prostor konec meseca septembra 2021

13. 10. 2021

Gradbena inšpekcija je v letošnjem letu izvajala usmerjene nadzore na gradbiščih in nad udeleženci pri graditvi objektov. Uvedenih je bilo 153 postopkov, od teh 149 inšpekcijskih in 4 prekrškovni.

Ugotovitve akcije

V zvezi z vodenjem prekrškovnih postopkov sta bili v sklopu akcije izdani dve odločbi po Zakonu o prekrških (ZP-1) z izrečenima opominoma in en plačilni nalog o prekršku po ZP-1 v višini izrečene globe 2000 eurov.

Odločbe so bile izdane za

 • tri neskladne objekte,
 • tri nelegalne objekte, za katere so odredili ustavitev gradenj in rok za odstranitev objektov
 • štiri odločbe so bile izdane zaradi neimenovanja nadzornika, izvajanje gradnje brez predpisane dokumentacije za izvedbo gradnje in nepopolno prijavo začetka gradnje,
 • 36 odločb za odpravo nepravilnosti v zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi pri sami gradnji (nepopolna ograditev gradbišča z ograjo, ki bi preprečevala dostop tretjim osebam na gradbišče; nepopolna označitev gradbišča s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta; neobstoj gradbiščne table; neobstoj projekta za izvedbo (PZI) in neprijave začetka gradnje. 

V vseh zadevah, vključenih v akcijo, še niso bili pridobljeni vsi podatki, na podlagi katerih bi lahko ugotovili dejansko stanje. Od skupno uvedenih 149 upravnih inšpekcijskih postopkov v 70 zadevah še ni odločeno.

Več: TUKAJ

V akciji nadzorov nad prijavo začetka gradnje 2021, ugotovljenih 42,8 % nepravilnosti, kar je več kot lani.

Izdanih je bilo 63 inšpekcijskih odločb

 • Ugotovljena sta bila dva neskladna objekta. V obeh primerih je bila izdana odločba, s katero je inšpektor odredil, da se gradnja ustavi, dokler investitor ne pridobi spremenjenega gradbenega dovoljenja.
 • V zvezi z izvajanjem gradnje brez prijave oziroma brez popolne prijave začetka gradnje so gradbeni inšpektorji izdali 27 odločb ter eno odločbo v zvezi z neimenovanjem nadzornika, s katerimi so odredili, da se takoj po vročitvi odločb gradnje ustavijo, ter da se odpravijo nepravilnosti.
 • V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi pri sami gradnji, pa so gradbeni inšpektorji izdali 33 odločb za odpravo nepravilnosti

Uvedenih je bilo šest prekrškovnih postopkov

Po Zakonu o prekrških je bilo izdanih pet odločb z izrečenimi opomini in en plačilni nalog z globo tisoč eurov.
V primeru ugotovljenih lažjih nepravilnosti je bil zavezancem odrejen rok za njihovo odpravo z opozorilom na zapisnik.

Več: TUKAJ

Akcija nadzora objektov, za katere je gradbena inšpekcija dobila prijavo, da gre za nezakonito gradnjo

Stanje na terenu se v primerjavi s prejšnjimi leti ni izboljšalo.

V sklopu akcije je bilo do sedaj odkritih 145 nedovoljenih objektov. Izdanih je bilo 155 inšpekcijskih odločb, in sicer za 107 nelegalne objekte, 11 za neskladne objekte, 27 odločb, pa je bilo izdanih v povezavi z nevarnimi objekti ter 10 ostalih odločb.

Gradbeni inšpektorji so z odločbami odredili:

 • ustavitev gradenj ter odstranitev objektov oziroma uskladitev z izdanim gradbenim dovoljenjem,
 • prepoved uporabe objektov do izdaje uporabnega dovoljenja oziroma novega gradbenega dovoljenja,
 • roke za izvedbo izrečenih  ukrepov,
 • za nevarne objekte pa so bile odrejene takojšnje prepovedi uporabe objektov in rok za njihovo odstranitev oziroma zavarovanje,
 • dve odločbi sta bili izdani zaradi ugotovitev kršitev prijave začetka gradnje in izpolnjevanja bistvenih zahtev.

V sedmih primerih, ko so ugotovili lažje nepravilnosti, so inšpektorji odredili rok za njihovo odpravo z opozorilom na zapisnik.

V sklopu akcije je bilo uvedenih tudi šest prekrškovnih postopkov. Izdani sta bili dve odločbi o prekršku z globo 6 tisoč eurov. V štirih prekrškovnih zadevah še ni bilo odločeno. Tudi v upravnih postopki še ni bilo odločeno v 137 zadevah, saj še niso bili pridobljeni vsi podatki, na podlagi katerih bi lahko ugotovili dejansko stanje, a že podatek, da je 63,6 odstotkov od do sedaj preverjenih objektov nedovoljenih objektov kaže, da stanje na terenu, v primerjavi s prejšnjimi leti, ni izboljšalo.

Več: TUKAJ

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.