Nadzor gradbene inšpekcije nad stanjem gradbenih dovoljenj v letu 2023

25. 5. 2023 | Avtor: Uredništvo Uredništvo

Gradbeni inšpektorji Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor so letos izvedli akcijo nadzorov objektov v gradnji na območij, ki jih nadzirajo. Preverjali so, ali je bilo za gradnjo oziroma objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje oziroma ali je gradnja skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem. V 45 zadevah, v katerih so že odločili je bila več kot polovica nedovoljenih objektov.

Poročilo o Akciji nadzora nad preprečevanjem nedovoljenih objektov na dan 23. maja 2023

V akciji je sodelovalo 29 gradbenih inšpektorjev Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor (IRSNVP). Uvedli so 75 upravnih inšpekcijskih postopkov in šest prekrškovnih postopkov, znotraj katerih so opravili 127 rednih inšpekcijskih pregledov. Do 23. maja je bilo ustavljenih 11 postopkov v katerih nepravilnosti niso bile ugotovljene oziroma so bile v času, ko je potekala akcija že odpravljene.

V dveh zadevah, kjer so bile ugotovljene lažje nepravilnosti pa so bili zavezanci opozorjeni na zapisnik. Odrejen jim je bil rok za njihovo odpravo. V drugih zadevah, kjer so bile ugotovljene kršitve, pa je bilo izdanih 28 inšpekcijskih odločb.

Gradbeni inšpektorji so v sklopu akcije ugotovili 23 nedovoljenih objektov in sicer

  • 20 nelegalnih objektov, za katere so gradbeni inšpektorji po Gradbene zakonu (GZ) odredili ustavitev gradenj ter določili rok za njihovo odstranitev in
  • tri neskladne objekte, za katere so inšpektorji odredili ustavitev gradnje, dokler investitor ne pridobi ustreznega gradbenega dovoljenja.

Ugotovili so tudi eno uporabo objekta brez uporabnega dovoljenja. Gradbeni inšpektor je z odločbo odredil rok za prenehanje njegove uporabe.

Štiri odločbe so bile izdane investitorjem zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri sami gradnji. Šlo je za neoznačitev gradbišča s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, neograditev in nezavarovanje gradbišča pred začetkom del v skladu z načrtom organizacije ureditve gradbišča.

V zvezi z vodenjem prekrškovnih postopkov je bilo v sklopu akcije uvedenih šest prekrškovnih postopkov. Izdana je bila ena prekrškovna odločba z globo 12.500 evrov. Ugotovljeni prekršek se je nanašal na gradnjo brez gradbenega dovoljenja.

V 30 zadevah, ki so vključene v akcijo, ugotovitveni postopki še potekajo, saj še niso bili pridobljeni vsi podatki, na osnovi katerih bi lahko ugotovili dejansko stanje. Glede na to, da v 30 obravnavanih inšpekcijskih zadevah v času poročanja še ni bilo odločeno oziroma ugotovitveni postopki v teh zadevah še potekajo, pričakujemo, da se bo procent ugotovljenih nedovoljenih objektov po končanju vseh upravnih zadev spremenil, a že do sedaj pridobljeni rezultati kažejo, da je že več kot pol objektov v gradnji, preverjenih v okviru akcije preprečevanja nedovoljenih gradenj objektov v letu 2023,  nedovoljenih (51,1 odstotka).

Vir: Poročilo gradbene inšpekcije

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.