Geodetska inšpekcija preverjala vpis stavb v kataster nepremičnin

07. 12. 2022

V letu 2022 je geodetska inšpekcija uvedla 81 postopkov o prekršku zaradi neevidentiranja stavb v katastru nepremičnin. Izdanih je bilo 8 odločb o prekršku z izreko globe in 38 odločb z izrekom opomina. Odločitev za izdajo odločbe z izreko opomina je sprejeta v primerih, kadar kršitelji pristopijo k odpravi kršitve pred izdajo odločbe o prekršku, oziroma kadar kršitev odpravijo v teku prekrškovnega postopka.

V 21 prekrškovnih postopkih odločba o prekršku ni bila izdana, ker se je v postopku izkazalo bodisi, da dejanje ni kazalo znakov prekrška, bodisi da prekrška ni storil domnevni kršitelj. V nekaterih primerih je bil domnevni kršitelj na osnovi predloga že pred uvedbo postopka o prekršku pokojni.

Tik pred izdajo odločbe je 5 prekrškovnih postopkov, 26 prekrškovnih postopkov je še v teku.

Geodetska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je za doseganje cilja večje pravne varnosti lastnikov nepremičnin, večje varnosti vlaganj v nepremičnine in investicij, povezanih z nepremičninami nepremičninskega trga ter njihovim pravičnim obdavčenjem, tudi letos izvedla akcijo v zvezi z vpisom stavb v kataster nepremičnin.

Od 4. aprila 2022 naprej se uporablja Zakon o katastru nepremičnin, ki je uvedel nov termin: vpis stavbe v kataster nepremičnin namesto dotedanjega vpisa stavbe v kataster stavb. V zakonu o katastru nepremičnin ne govorimo več o nadzoru nad evidenco registra nepremičnin, pač pa o nadzoru nad evidenco podatkov o stavbi in delu stavbe, ki jih spreminjamo brez elaborata.

Zahtevo za vpis stavbe v kataster nepremičnin vloži investitor v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. Kadar je investitorjev več, je vlagatelj zahteve lahko eden izmed njih. Če je investitor neznan, zahtevo za vpis stavbe lahko vložijo lastnik parcele, na kateri stoji stavba, imetnik stavbne pravice ali upravnik stavbe, lahko pa jo vloži tudi oseba, ki izkaže pravni interes.

Nadzor nad evidenco katastra nepremičnin opravi geodetska uprava.

V primeru, da geodetska uprava ugotovi, da stavba ali del stavbe ni evidentiran v katastru nepremičnin, pa bi moral biti, pozove investitorja gradnje oziroma drugega vlagatelja, da v treh mesecih po prejemu poziva vloži zahtevo za vpis stavbe v kataster nepremičnin.

Prav tako geodetska uprava pozove lastnika stavbe ali dela stavbe, imetnika stavbne pravice ali upravnika stavbe, da vloži zahtevo za spremembo podatkov katastra nepremičnin, če ugotovi, da so na stavbi ali delu stavbe nastale spremembe in ni bila vložena zahteva za vpis spremembe podatkov o stavbi ali delu stavbe v roku treh mesecev.

Geodetska uprava opravlja tudi nadzor nad podatki o stavbi in delih stavbe, ki se spreminjajo brez elaborata (podatki o priključkih za elektriko, plin, vodovod in kanalizacijo, leto obnove fasade in strehe, material nosilne konstrukcije, leto izgradnje stavbe, leto obnove instalacij in oken v posameznih delih stavbe, prisotnost dvigala v stavbi, …). Kadar geodetska uprava ugotovi, da ti podatki ne ustrezajo dejanskemu stanju, pozove upravičenega vlagatelja zahteve, da v 30 dneh od prejema poziva vloži zahtevo za spremembo podatkov o stavbi in delu stavbe, ki se spreminjajo z zahtevo brez elaborata.

Prekrškovne postopke zaradi nevpisa stavbe ali dela stavbe, kakor tudi zaradi nevpisa sprememb podatkov o stavbi ali delu stavbe v kataster nepremičnin izpelje geodetska inšpekcija.

Če naslovnik tudi po takem pozivu ne vloži zahteve za vpis oziroma za spremembo podatkov nepremičnine v kataster nepremičnin, ali če za evidenco registra nepremičnin ne pošlje popolno izpolnjenega vprašalnika o nepremičnini, geodetska uprava geodetski inšpekciji poda predlog za uvedbo prekrškovnega postopka.

Vir: Ukrepi za nevpis stavbe v kataster nepremičnin

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.