Geodetska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor izvedla nadzor nad poslovanjem geodetskih podjetij

07. 12. 2022

16 subjekov izmed 20-ih poslovalo b.p.

Geodetska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je z akcijo nadzora nad geodetskimi gospodarskimi subjekti preverjala, ali geodetska podjetja in v njih zaposleni posamezniki izpolnjujejo pogoje za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti. Izmed 20-tih, pri šestnajstih kršitve niso bile ugotovljene.

Iz Poslovnega registra Slovenije je bilo naključno izbranih 20 podjetij, ki imajo vpisano dejavnost 71.121 (Geofizikalne meritve, kartiranje). Med obravnavanimi podjetji je bilo 7 samostojnih podjetnikov in 13 družb z omejeno odgovornostjo.

Glede izpolnjevanja pogojev, ki jih mora posamezni geodetski gospodarski subjekt izkazati v zvezi z opravljanjem geodetske inženirske dejavnosti, je bilo ugotovljeno, da štirje gospodarski subjekti niso izpolnjevali pogojev, ki jih predpisuje Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID).

Dve podjetji pa se nista odzvali na poziv geodetske inšpekcije in hkrati tudi nista izpolnjevali pogojev za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti, zato sta bila za vsakega posebej uvedena po dva prekrškovna postopka (po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru in po ZAID) z izreko globe.

Dve podjetji sta kršitev odpravili še pred izdajo odločbe, zato jima je bil v prekrškovnem postopku izrečen le opomin. En geodetski gospodarski subjekt od teh dveh je spremenil ime firme, ki sedaj več ne nakazuje na opravljanje geodetske inženirske dejavnosti, prav tako je v registru Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) izbrisal dejavnost 71.121, brez katere ni moč opravljati dejavnosti na področju poklicnih nalog pooblaščenih inženirjev geodezije. Drugi geodetski gospodarski subjekt pa je bil geodetski biro, ki ni izpolnjeval nekaterih dodatnih pogojev za uporabo zaščitenega naziva (biro), vendar je anomalije v teku prekrškovnega postopka odpravil.

Pri šestnajstih podjetjih kršitve niso bile ugotovljene.

18 geodetskih gospodarskih subjektov je geodetski inšpekciji posredovalo skupaj z izjavo vso zahtevano dokumentacijo. Sodelovanje vsaj enega pooblaščenega inženirja s področja geodezije so le-ti izkazali s priloženim izpisom obveznih zdravstvenih zavarovanj, iz katerega je razvidno, za koliko in za katere pooblaščene inženirje s področja geodezije ima predmetni gospodarski subjekt sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Vsi ti pooblaščeni inženirji so pri Inženirski zbornici Slovenije vpisani v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom.

Zavarovanje pred odgovornostjo za škodo so izkazali s sklenjeno Polico za zavarovanje splošne in poklicne odgovornosti iz geodetske dejavnosti. Z zavarovanjem je krita odgovornost zaradi malomarnega ravnanja, ki ima za posledico nastanek škode ali stvarne napake. Med škodo, ki je predmet zavarovalnega kritja, šteje tudi škoda v obliki znižanja vrednosti posla ali gradnje. Škoda je krita za ravnanja, izvedena v času trajanja zavarovanja, višina zavarovalne vsote pa je bila v vseh primerih 50.000 evrov ali več.

Vsi gospodarski subjekti so z ustreznim potrdilom pristojnega Okrožnega sodišča izkazovali, da niso v stečajnem postopku.

Vir: Geodetska inšpekcija

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.