Akcija nadzora nad gradbenimi proizvodi je pokazala vrsto nepravilnosti

29. 11. 2022

Gradbena inšpekcija je v letu 2022 opravila akcijo nadzorov nad vgrajevanjem gradbenih proizvodov. Cilj akcije je bil ugotoviti, ali izvajalec gradbenih del dobavlja in vgrajuje izključno gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in ki so bili dani v promet v skladu s predpisi za dajanje gradbenih proizvodov v promet in je njihova skladnost potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti.

V akciji je sodelovalo 6 gradbenih inšpektorjev Inšpektorata za okolje in prostor. Opravili so 61 inšpekcijskih pregledov oziroma nadzorov. Uvedli so 49 postopkov, od tega 47 upravnih in 2 prekrškovna postopka.

Na gradbiščih novogradenj so pregledali 86 gradbenih proizvodov, predvsem svornike (navojne palice) za povezovanje lesenih konstrukcij, vbetonirana sidra in toplotnoizolacijske fasadne sklope (ETICS). Ugotovili so, da 4 gradbeni proizvodi niso ustrezali projektnim zahtevam, 12 pa jih ni bilo danih na trg v skladu s pravili. Za 19 proizvodov postopek še poteka. Poleg navedenih skupin gradbenih proizvodov je bilo pregledanih še 60 drugih proizvodov, od tega, v 13 primerih konstrukcijski les.

Splošne ugotovitve akcije

Vzpostavljena je pogosta praksa, da se za vbetonirana sidra vgrajujejo navojne palice, ki niso dane na trg kot betonska sidra.

Tudi za povezovanje lesenih konstruktivnih elementov se pogosto namesto svornikov uporabljajo navojne palice, ki niso dane na trg kot gradbeni proizvod in niso namenjene kot nosilna vezna sredstva pri objektih.

Pri vgradnji toplotno izolacijskih fasadnih sklopov se načeloma uporabljajo ustrezni fasadni sklopi. V posameznih primerih projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) vsebuje skope zahteve za ETICS ali pa jih celo ni.

Vgradnja konstrukcijskega lesa, ki ni ustrezno preverjen in dan na trg, je še vedno ena od izstopajočih in ponavljajočih nepravilnosti. Pri lesenih ostrešjih se v veliko primerih vgrajujejo elementi z manjšimi preseki, kot jih določa PZI. Čeprav se stanje iz leta v leto nekoliko izboljšuje, je še vedno veliko PZI, ki so pri določanju lesenih ostrešij preveč ohlapni. Projekti velikokrat ne določajo detajlov stikovanj, za vezna sredstva ne podajajo zahtev in ne predpisujejo načina vgradnje. Zgodi se tudi, da je v PZI predvidena vgradnja tipa proizvodov (navojnih palic, ki naj bi se vbetonirale, svornikov za povezovanje lesenih elementov), ki se jih pri naših trgovcih ne dobi z ustreznimi listinami (kot gradbene proizvode).

Ukrepi gradbenih inšpektorjev

Pri pregledu pregledu 86 gradbenih proizvodov so gradbeni inšpektorji ugotovili, da 4 gradbeni proizvodi niso ustrezali projektnim zahtevam, 12 jih ni bilo danih na trg v skladu s pravili. Za 19 proizvodov postopek še poteka.

V upravnih postopkih je bilo izdanih 8 odločb:

  • 4 odločbe so bile izdane zaradi ugotovitve, da izvajalci gradnje namesto vbetoniranih sider vgrajujejo navojne palice, ki niso dane na trg kot gradbeni proizvod.
  • 1 odočba je bila izdana izvajalcu del, ker je bilo ugotovljeno, da je zavezanec za topolotno izolacijski fasadni sklop (ETICS) vgradil sklop iz mešanih sestavnih elementov, ki kot celota ni bil ustrezno dan na trg.
  • 1 odločba je bila izdana zaradi ugotovitve, da svorniki lesenega ostrešja niso ustrezno dani na trg.
  • 2 odločbi sta bili izdani zaradi tega, ker konstrukcijski les ni ustrezal projektnim zahtevam. V 3 primerih les ni bil ustrezno dan na trg, a je zavezanec v vseh treh primerih pridobil poročilo o ustreznosti proizvoda pred izdajo odločbe.
  • Pri drugih pregledanih proizvodih nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Izdana je bila tudi ena odločba z opominom v prekrškovnem postopku, en prekrškovni postopek pa je še v teku.

Za nekatere pregledane proizvode še niso bili pridobljeni vsi podatki, na osnovi katerih bi lahko ugotovili dejansko stanje, zato inšpekcijski postopki še niso zaključeni.

Več na: Nadzor nad gradbenimi proizvodi

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.