POMEMBNO! 1. junij 2022: uporaba novega Gradbenega zakona GZ-1

Glavni izzivi slovenskega gradbeništva

05. 5. 2022

Panoga bo morala pridobiti in usposobiti zaposlene ter se prilagoditi okoljskim zahtevam Evropske unije.

Gradbeništvo se bo moralo v prihodnjih letih preobraziti. Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS je socialni partner.

Zato lahko podjetjem pomaga prilagoditi njihove poslovne modele.

Komunikacijske težave

Lani je bilo v slovenskem gradbeništvu zaposlenih več kot 65 tisoč ljudi, tretjina ni državljanov EU, njihov delež se vsako leto poveča za nekaj tisoč. Delodajalci še ne poročajo o komunikacijskih težavah, saj jih večina prihaja iz držav nekdanje Jugoslavije. Kaj pa, če bi tujci pomenili polovico ali večino zaposlenih. Glede na trenutno rast gradbene panoge bi se to lahko zgodilo že leta 2025! Kako bo komunikacija tekla takrat?

Izobrazbena struktura

Drug velik problem je izobrazbena struktura. Vprašati se je treba, zakaj najbolj raste delež zaposlenih z najnižjo izobrazbo. Pred petimi leti je bilo teh delavcev 16, lani je njihovo število preseglo 20 odstotkov.

Najbolj rastejo specializirana gradbena dela obrtnikov. Tako izobraženi delavci ne morejo opravljati najbolj kakovostnih storitev, prav tako ne poznajo novosti, ki jih zahtevajo naročniki. V Sloveniji imamo veliko nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki jih delavci lahko pridobijo z opravljenim delom in izkušnjami. Delodajalci bi lahko v te programe vključili več zaposlenih.

Cene in dobave materialov

Cene gradbenih materialov rastejo že tretje leto. Vzroki za podražitev in motene dobave so globalni. Izvirajo iz zdravstvene krize ter ruske agresije na Ukrajino. Glavni vzroki so vezani na rast cen železa in naftnih derivatov. Poleg vsega so države Opeca zmanjšale črpanje nafte, povpraševanje po njej pa se je zaradi več naložb v Aziji in na ameriških trgih, delno tudi v Evropi, povečalo.

Analitiki GZS dokazujejo, da se je dolarska cena posameznih energentov v primerjavi z minulim letom zvišala za več kot sto odstotkov, industrijski plin za tisoč in več odstotkov. Neenergetske surovine so v povprečju dražje za 60 odstotkov, kovine in druge naravne rudnine za več kot sto odstotkov. Samo v obdobju od marca 2021 do marca 2022 se je armaturno železo podražilo za 245 odstotkov, bitumenski proizvodi od 120 do 140 odstotkov, opečni in keramični proizvodi za 70, polimerni izdelki pa za od 50 do 75 odstotkov. Zato so pogodbena cenovna razmerja za gradbene izvajalce nevzdržna!

Izvajalci del opozarjajo na težave pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, ki so jih prevzela še pred krizo. Pestijo jih višje cene in terminske zaveze. Nepredvideni stroški lahko resno ogrozijo poslovanje, pod vprašajem je obstoj precej manjših in srednjih, celo velikih gradbenih podjetij.

Verjetnost izgube delovnih mest je vse večja, stečaji so povsem mogoči, s čimer bi se veliko del ustavilo. Kako v volatilnem cenovnem okolju prekiniti prakso javnih naročnikov, da se v javnih razpisih vnaša zahteva v obliki klavzule fiksne cene, za že sklenjene pogodbe, pri čemer dialog z njimi največkrat sploh ni mogoč?

Ekologija

Evropska politika je začrtala prihodnji razvoj gospodarstva in jasne ter stroge usmeritve za ravnanje z okoljem. Za dosego podnebnih ciljev Evropske unije so bili sprejeti načrti za prehod na nizkoogljično gospodarstvo s poudarkom na obratovalni energiji.

Od leta 2021 morajo biti vse nove stavbe v Evropski uniji zgrajene kot stavbe s skoraj ničelno porabo energije. Po raziskavah grajenega okolja začetna energija pri gradnji stavb pomeni 53 odstotkov vse energije v življenjskem ciklu stavbe. To je več od predvidevanj. Naš skupni izziv je, kako jo učinkovito zmanjšati.

Po podatkih Svetovnega sveta za zeleno gradnjo ustvari gradbeni sektor okoli 39 odstotkov svetovnih izpustov ogljika. Vendar se zarisujejo vse trajnostne rešitve – do okolja prijazne, socialno in ekonomsko upravičene. Narekujejo jih:

  • številnejša in zahtevnejša zakonodaja,
  • nadzorovanje višjih stroškov surovin in porabljene energije,
  • skrb za okolje.

Ali so naročniki pripravljeni na konstrukcije in elemente stavb iz netradicionalnih ali inovativnih materialov? Kako arhitekti in projektanti poznajo nove materiale, koncepte stavb in trajnostno gradnjo, kot je modularna? Kdo in kako bo izuril tisoče zaposlenih v gradbeništvu?

Vloga zbornice

Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala se posveča strateškim usmeritvam in doseganju ciljev, ki vplivajo na gradbeni sektor. Zato se vključujemo v mednarodne raziskovalne projekte in projekte vseživljenjskega izobraževanja ter usposabljanja.

Pripravljamo evropske strategije in izobraževalna gradiva. Podjetjem želimo zagotoviti razumljivo zakonodajo in usmeritve, prilagojene potrebam in specifikam sektorja. V fokusnih skupinah in na posvetovalnih ter demonstracijskih dogodkih predstavljamo rezultate in jih s testiranji popravljamo. Vseživljenjsko učenje gradbenih delavcev je za nadaljnji razvoj gradbenega sektorja bistveno.

Zato pri evropskih projektih pripravljamo orodja za prenos novih znanj in trendov pri uvajanju krožnega, digitalnega in inovativnega prehoda. Z gradnjami lahko zmanjšamo različne odtise in izkoriščamo možnosti za razvoj.

Trenutno se osredotočamo na Green Growth – kompetence zelene rasti in izzive krožnega gospodarstva. Akcijski načrt za krožno gospodarstvo opredeljuje gradnjo in stavbe kot glavna člena v verigi krožnega gospodarstva in podpira ukrepe za izboljšanje spretnosti ter kompetenc. Ukrepi bodo pomembni predvsem pri rušenju stavb, demontažah, ponovni uporabi in predelavi ali odstranjevanju gradbenega materiala.

V projektu Green Growth, ki ga vodi španski partner Fundación Laboral de la Construcción, razvijajo učna orodja za uvajanje krožnega gospodarstva. Z mobilno in spletno aplikacijo bodo gradbeni delavci ter učitelji gradbenih šol in VET-centrov spodbujali prehod v krožnost tudi v gradbeništvu.

Javni organi

Velik potencial gradbenega sektorja za do okolja in podnebja prijazen prehod postavlja Evropo na čelo izzivov vala prenove (rennovation wave). To je osrednja naloga evropskega zelenega dogovora. Letna stopnja energetskih prenov stanovanjskih in nestanovanjskih stavb naj bi se do leta 2030 vsaj podvojila. S prenovo javnih stavb lahko prihranimo veliko energije in uredimo zdrave ter udobne stavbe.

S projektom Capable bodo v prihodnjih dveh letih lokalne skupnosti dostopale do učnih materialov o politikah, zakonodaji, tehničnih, pravnih, institucionalnih in finančnih izzivih ter inovativnih finančnih sistemih za prenove javnih stavb.

Letno državni organi v EU za javna naročila porabijo 14 odstotkov BDP oziroma več kot 1,9 milijarde evrov. Zato je spodbujanje zelenega javnega naročanja eden izmed odločilnih dejavnikov za učinkovito rabo virov in zelene rasti.

Pri projektu GUPP končujemo pripravo spletnega programa o zelenem javnem naročanju v gradbeništvu. Na voljo je tudi analiza regulativnega okvirja zelenega javnega naročanja in izvajanja gradbenih del v praksi.

Projekt BUNG

Stavbe so največji porabnik energije v Evropi in imajo velik energetski potencial. Okoli 35 odstotkov stavb v EU je starejših od 50 let, 75 odstotkov vseh stavb energetsko ni neučinkovitih. S projektom BUNG bomo v drugi polovici tega leta predstavili učno igro za razvijanje spretnosti gradnje ničenergijskih stavb in spodbujanje energetsko učinkovitega vedenja med uporabniki.

Kompoziti v gradbeništvu

V gradbeništvu lahko uporabimo veliko polimerov, ojačanih z vlakni, pri čemer je slovensko gradbeništvo konservativno. V Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala sodelujemo pri dveh projektih. V prvem, tega je sofinanciralo ministrstvo za okolje in prostor, smo razvili spletno stran o kompozitih v gradbeništvu. Zbrali smo vse pomembne informacije o njih, njihovi proizvodnji in rabi. Razlagamo tudi zakonodajo in okoljske vidike njihove razgradnje. Zbrane so tudi informacije o deležnikih v Sloveniji, ki te materiale raziskujejo, proizvajajo, oblikujejo, prodajajo, zbirajo in predelujejo odpadke.

TAB4BUILDING

S polimeri z ojačanimi vlakni dosegamo močnejše in bolj prožne nove kompozite. So zelo kakovostni materiali z nizkimi proizvodnimi stroški in dolgo življenjsko dobo.

Uvajanje teh materialov v gradbenem sektorju temelji na arhitektih, gradbenih inženirjih in delavcih. Pri projektu TAB4BUILDING končujemo priprave spletnega izobraževalnega orodja Moodle za izobraževanje začetnega in nadaljevalnega poklicnega izobraževanja, spoznavanje in uporabo FRP-materialov v gradbeništvu. Namenjeno je sicer arhitektom in gradbenim delavcem, vendar si želimo, da pride v uporabo tudi širšemu občinstvu.

Vir: Finance, portal TOP Gradbeništvo

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.