Novoustanovljeni Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor

06. 3. 2023

Z ustanovitvijo novih ministrstev so se preoblikovali oziroma oblikovali tudi nekateri organi v sestavi. Tako inšpektorji, ki so pristojni za nadzor predpisov, s katerimi se urejajo področja gradnje objektov, varstva narave, voda, in rudarstvo, od 25. februarja delujejo skupaj, kot Inšpektorat RS za naravne vire in prostor v sestavi Ministrstva za naravne vire in prostor.

V Inšpektoratu RS za naravne vire in prostor, ki je bil ustanovljen z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev

bo poleg inšpektorjev, ki so pristojni za nadzor predpisov s področij gradnje objektov, varstva narave in voda ter rudarstvo tudi inšpektor, ki nadzira izvajanje zakonov in drugih predpisov s področja geodetske dejavnost, in geodetskih storitev.

Poglavitna naloga gradbenih inšpektorjev je izvajanje nadzora nad spoštovanjem in izvrševanjem predpisov s področja urejanja prostora in naselij, graditve objektov in izvedbe gradbenih konstrukcij, izpolnjevanja bistvenih zahtev za objekte. Naš cilj je preprečevanje nedovoljenih gradenj oziroma objektov; uporabe objektov brez predpisanih dovoljenj; nezakonitega izvajanja rudarskih del na stavbnih zemljiščih, neizpolnjevanje z zakonom določenih bistvenih zahtev glede lastnosti objektov ter predpisanih pogojev in kakovost dela pri opravljanju dejavnosti v zvezi z gradnjo objektov v vseh fazah gradnje objektov. Prioritetna naloga je obravnavanje prijav, iz katerih je razvidno, da obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost ali za premoženje večje vrednosti.

Osnovna naloga geodetske inšpektorice je nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov s področja geodetske dejavnosti ter katastra nepremičnin.

Inšpektorji za vode opravljajo inšpekcijske nadzore nad izvajanjem predpisov s področja urejanja voda, vodnega režima in gospodarjenja z vodami, gospodarskih javnih služb na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki niso v pristojnosti lokalnih skupnosti, varstva in ohranjanja narave, urejanja prostora in naselij, graditve objektov, geodetske dejavnosti in evidentiranja nepremičnin, izvajanjem zakona, ki ureja rudarstvo, na njegovi podlagi izdanih predpisov, tehničnih predpisov in predpisov s področja varnosti in zdravja pri izvajanju rudarskih del ter drugih predpisov, ki se nanašajo na raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin.

Nadzorujejo tudi spoštovanje in izvajanje predpisov, ki urejajo varstvo naravnih vrednot, varovana območja, biotsko raznovrstnost, vožnjo v naravnem okolju, pa tudi trgovanje, gojitev, posedovanje ter zadrževanje prosto živečih živali v ujetništvu.

Temeljni cilj inšpekcije za naravo je preprečitev ravnanj, ki povzročijo očitno in nepopravljivo škodo v naravnem okolju. Inšpektorji za okolje in naravo nadziramo izvajanje predpisov, ki urejajo varstvo naravnih vrednot, varovana območja (Natura 2000, zavarovana območja, naravne vrednote, glive), biotsko raznovrstnost, prostoživeče rastline in živali, jame, vožnjo v naravnem okolju in podobno. Inšpektorji nadziramo tudi trgovanje, gojitev, posedovanje ter zadrževanje prosto živečih živali v ujetništvu (označevanje, bivalne razmere, živalske vrtove).

Vršimo nadzor nad tistimi posegi v prostor, za katere je zahtevano ali dovoljenje za poseg v naravo ali naravovarstveno soglasje. V primeru zahtevnih gradbenih posegov, pa nadzor nad spoštovanjem pogojev iz dovoljenj, ki so izdana na podlagi zakonodaje, za nadzor katere smo stvarno pristojni.

Osnovna naloga rudarskih inšpektorjev je zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev pri izvajanju rudarskih del na površini in pod zemljo. Podlaga za izvajanje nadzora rudarskih inšpektorjev so predpisi, ki urejajo področje rudarstva, varnosti in zdravja pri delu, skladnosti proizvodov ter zakoni o zapiranju rudnikov. Pri izvajanju nadzora iz varnosti in zdravja pri delu pri rudarskih delih ima rudarski inšpektor pravice inšpektorja za delo in pravice tržnega inšpektorja pri nadzoru strojev, protieksplozijske zaščite in osebne varovalne opreme.

Vir: Inšpektorat za naravne vire in prostor

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.