POMEMBNO! 1. junij 2022: uporaba novega Gradbenega zakona GZ-1

Margita Žaberl

MARGITA ŽABERL je diplomirana biologinja, ki se že 18 let profesionalno ukvarja s področjem varstva okolja, konkretneje s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj. Kot vodja projekta sodeluje pri številnih okoljsko zahtevnih projektih tako za objekte državnega pomena kot tudi pri drugih okoljsko zahtevnih posegih zasebnih podjetij in občin. Investitorjem in upravljavcem objektov/naprav z vplivi na okolje svetuje pri načrtovanju investicij, usmerja projektante in zastopa investitorje v upravnih postopkih. Dolgoletne izkušnje na tem področju se odražajo v njenem širokem vpogledu v zakonodajne zahteve in številnih primerih iz prakse. Pozna zakonodajo in upravne postopke na področju varstva okolja, graditve objektov in prostorskega načrtovanja. Je članica delovne skupine za varstvo okolja na Inženirski zbornici Slovenije, preko katere se aktivno vključuje v pripravo področne zakonodaje. Na temo zakonodajnih sprememb, ki se nanašajo na okoljevarstvene postopke in pridobivanje gradbenih dovoljenj je izvedla že več predavanj.

Nazaj