Polonca Poljanec Perič

Polonca Poljanec Perič, univ.dipl. ing. kemije. 17 let je kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje in prostor opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Ima izkušnje s področja ravnanja z odpadki in čezmejnega pošiljanja odpadkov, urejanja voda, industrijskega onesnaževanja in tveganja za okolje, hrupa, kakovosti zraka, elektromagnetnega sevanja, svetlobnega onesnaževanja in z napravami, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (IED naprave). V podjetju Environ opravlja svetovanje s področja varstva okolja in nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, opravlja ocene stanja v podjetjih in ugotavlja skladnost z zakonodajo s področja varstva okolja in predlaga rešitve, pripravlja predloge optimiziranja stroškov, pripravlja zavezance na inšpekcijske preglede okoljskih inšpektorjev, izdeluje načrte gospodarjenja z odpadki, evidence, poslovnike in obratovalne dnevnike, vzpostavlja sisteme ravnanja z odpadki, … , svoje znanje pa predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

Nazaj