Maja Praviček

Maja Praviček je na ljubljanski Pravni fakulteti diplomirala pri prof. dr. Marku Ilešiču. Po sodniškem pripravništvu na mariborskem sodišču je leta 1991 opravila pravosodni izpit. Delovne izkušnje si je pridobivala na področju pravosodja, sprva kot strokovna sodelavka na izvršilnem in pravdnem oddelku, vključno z mednarodno pravno pomočjo in zadev s področja priznanja tujih sodnih odločb ter sodne uprave. Poklicno pot je nadaljevala kot notarska kandidatka in namestnica, kjer je delala na področju gospodarskega prava, nato pa kot okrajna sodnica na pravdnem oddelku Okrajnega sodišča v Mariboru. Od leta 2003 je bila tudi predsednica tega sodišča. Njeno delovno področje na sodišču je obsegalo predvsem civilno področje, vključno z zemljiško knjigo, v manjšem obsegu tudi kazensko področje, sicer pa je aktivno sodelovala pri več projektih v okviru zemljiške knjige, informatizacije izvršilnih vpisnikov, kot tudi v delovnih skupinah v zvezi s spremembami zakonodaje ter projektih v okviru sodne uprave. Ves čas poklicnega delovanja se je dodatno izobraževala, opravila hospitacijo na graškem okrajnem sodišču, sodelovala v poletnih šolah evropskega prava, na sodišču pa izobraževala sodno osebje ter sodelovala pri izvedbi predstavitev zemljiške knjige. Aprila 2008 se je odločila za samostojno poklicno pot in je sedaj odvetnica. Je tudi izpraševalka v izpitni komisiji za preizkusni izpit za odvetnike iz drugih držav za področje civilno materialno in procesno pravo in izpraševalka v izpitni komisiji za pravniški državni izpit za področje civilno materialno in procesno pravo.

Nazaj