Akcijski načrt za skoraj ničenergijske stavbe

Cilji glede zgodnje uvedbe sNES in potrebna sredstva do 2020

Tabeli 3 in 4 po AN sNES povzemata vmesne cilje do 2015 in končne cilje do izteka prehodnega obdobja za uvedbo skoraj ničenergijskih novogradenj in prenov do polne uvedbe določil 330. člena Energetskega zakona EZ-1. Tabela 3: Vmesni cilji za novozgrajene skoraj ničenergijske stavbe (Vir: AN sNES.) AN sNES vmesni ...
Samo za aktivne naročnike:

Postopna uveljavitev skoraj ničenergijskih stavb do 2020 in pogoji zanjo

Predlog akcijskega načrta AN sNES obsega tudi časovni načrt gradnje skoraj ničenergijskih stavb pred letom 2020 (2018), ko to postane vsaj za novogradnje zakonska obvezna. Ključno je, da sNES spodbudimo tudi ob večji in celoviti prenovi obstoječih stavb. Akcijski načrt v ta namen opredeljuje potenciale za gradnjo novih skoraj ničenergijskih ...
Samo za aktivne naročnike:

Tehnična definicija sNES

Pri presoji stroškovne optimalnosti minimalnih zahtev za energijsko učinkovite stavbe so bili v skladu z zahtevami evropske zakonodaje analizirani trije tipi stavb: enostanovanjska stavba (vključuje enostanovanjsko stavbo z največ dvema stanovanjema), večstanovanjska stavba in nestanovanjska stavba (pisarniška stavba oz. administrativno-upravna stavba). Tipske stavbe za analizo so bile povzete po projektu ...
Samo za aktivne naročnike:

Kako zahtevna naj bo energijska prenova in kakšne bodo skoraj ničenergijske stavbe

Kot stroškovno učinkovit ukrep energijske prenove stavbe lahko opredelimo ukrep, pri katerem je vračilna doba krajša od njegove življenjske dobe. Ker energijsko prenovo stavbe navadno sestavlja skupina ukrepov, ekonomsko učinkovitost energijske zasnove prenove stavbe vrednotimo primerjalno, glede na izhodiščno energijsko zasnovo pri referenčni stavbi. Referenčna stavba je v tem primeru ...
Samo za aktivne naročnike:

Skoraj ničenergijske stavbe pri nas

Tudi v Sloveniji že imamo stavbe, ki ustrezajo merilom za skoraj ničenergijske hiše. Nekatere med njimi so predstavljene na spletni strani http://www.0energijskehise.si/ Vsako leto v prvih dveh podaljšanih koncih tedna v novembru je te stavbe mogoče tudi obiskati in se seznaniti z mnenji graditeljev in uporabnikov o gradnji in bivanju ...
Samo za aktivne naročnike:

Sprejeta merila za sNES

Definicija skoraj ničenergijske stavbe, ki jo prinaša 22. aprila 2015 sprejeti Akcijski načrt za skoraj ničenergijske stavbe (AN sNES), zajema naslednje elemente: A. opredelitev stavbe z zelo visoko energetsko učinkovitostjo, B. oblikovanje mejnih vrednosti za zelo majhno količino dovoljene (primarne) energije za delovanje stavbe, C. najmanjši dovoljeni delež obnovljivih virov ...
Samo za aktivne naročnike:

Strokovne podlage za tehnično opredelitev sNES

Slovenija je v prvi polovici leta 2014 pripravila analizo stroškovno optimalnih ravni minimalnih zahtev za energijsko učinkovitost stavb1, ki so tudi strokovna podlaga za tehnično definicijo skoraj ničenergijske stavbe. Podobno kot v nekaterih drugih državah bo pri nas tehnična definicija skoraj ničenergijske stavbe predpisana v akcijskem načrtu za ...
Samo za aktivne naročnike:

Kaj glede sNES zahteva direktiva EPBD

Kaj glede sNES zahteva Direktiva EPBD prenovitev Navedena določila Energetskega zakona (EZ-1) so prenesene zahteve Direktive EPBD prenovitev glede skoraj ničenergijskih stavb. Direktiva namreč določa, da morajo biti stavbe, zgrajene po 31. decembru 2020, ki za svoje delovanje porabijo energijo za ogrevanje in/ali hlajenje, zgrajene kot skoraj ničenergijske; za nestanovanjske ...
Samo za aktivne naročnike:

sNES v naši zakonodaji

V februarju 2014 je Energetski zakon (EZ-1)1 v 330. členu opredelil zahtevo, da »morajo biti vse nove stavbe skoraj ničenergijske«. Izraz »skoraj ničenergijska stavba« v tem zakonu pomeni stavbo z zelo visoko energijsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v ...
Samo za aktivne naročnike:

Grajeno okolje še naprej pomemben cilj podnebno-energetske politike

Grajeno okolje še naprej pomemben cilj podnebno-energetske politike Novi cilji podnebno-energetske politike EU do leta 20301, potrjeni 23. oktobra 2014, določajo zmanjšanje toplogrednih plinov za 40 odstotkov glede na leto 1990, 27-odstotni ciljni delež obnovljivih virov in za 27 odstotkov manjšo rabo energije oz. povečanje energetske učinkovitosti. »40-27-27 ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.